เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549

หน้า :: 1 :: 2 :: 3
1.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการทำสัญญาซื้อขายหรือจ้างทำของ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/(กม.04)/822 วันที่ : 3 กรกฎาคม 2549
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการกำหนดราคาขายหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.08)/843วันที่ : 7 กรกฎาคม 2549
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของกรรมการและที่ปรึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.08)/853วันที่ : 19 กรกฎาคม 2549
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินปันผลที่ได้รับจากการลงทุนในบริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.04)/883 วันที่ : 20 กรกฎาคม 2549
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการพรมปูพื้น
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5660 วันที่ : 4 กรกฎาคม 2549
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขอหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5661วันที่ : 4 กรกฎาคม 2549
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของลูกหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5662วันที่ : 4 กรกฎาคม 2549
8.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./5768วันที่ : 6 กรกฎาคม 2549
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรับจ้างผลิตอะไหล่ลูกกลิ้งยาง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5706วันที่ : 5 กรกฎาคม 2549
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้จากบำเหน็จดำรงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5767วันที่ : 8 กรกฎาคม 2549

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020