เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2549

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ควบเข้ากัน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2691วันที่ : 10 เมษายน 2549
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการประกอบกิจการของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2803 วันที่ : 3 เมษายน 2549
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินค้ำประกันรับจากตัวแทนจำหน่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./2804วันที่ : 3 เมษายน 2549
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./2808วันที่ : 3 เมษายน 2549
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าตอบแทนที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณมูลค่าของฐานภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./2833วันที่ : 4 เมษายน 2549
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีพนักงานได้รับรางวัล
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2841วันที่ : 4 เมษายน 2549
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้พึงประเมินประเภทเงินรางวัลจากการชิงโชค
เลขที่หนังสือ : กค 0709/2886วันที่ : 5 เมษายน 2549
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายเงินเป็นค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2933วันที่ : 7 เมษายน 2549
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2935 วันที่ : 10 เมษายน 2549
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีรายได้เนื่องจากหน้าที่งานที่ทำในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2940วันที่ : 10 เมษายน 2549

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020