เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการกระทำการเป็นตัวแทนนายหน้าให้แก่นิติบุคคลในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/950วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2549
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนำผลขาดทุนสุทธิของกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุนไปหักออกจากกำไรสุทธิในการคำนวณภาษีเงินได้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1038 วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2549
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีจ้างทำของตามคำสั่งซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1049วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2549
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายบัญชีลูกหนี้ค่าบริการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1050 วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2549
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินบำเหน็จพิเศษและเงินทดแทน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1160วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2549
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล การใช้สิทธิยกเว้นภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./1175 วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2549
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการอพาร์ทเมนท์ที่มีการให้บริการ ในลักษณะทำนองเดียวกันกับโรงแรม (Serviced Apartment)
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1176 วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2549
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินได้ที่ได้รับจากการเลิกจ้าง
เลขที่หนังสือ : กค. 0706/1202วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2549
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจำหน่ายหนี้สูญจากการขายลูกหนี้เงินกู้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1314 วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2549
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการชำระหนี้ด้วยตั๋ว DPN (Deferred Payment Note)
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1349วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2549

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020