เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2549

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีผู้ทำการแทนหรือผู้ทำการติดต่อบริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.05)/1224วันที่ : 10 ตุลาคม 2549
2.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเพิ่มสถานที่เก็บสินค้าของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.04)/1246 วันที่ : 16 ตุลาคม 2549
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8638 วันที่ : 25 ตุลาคม 2549
4.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8295 วันที่ : 4 ตุลาคม 2549
5.
เรื่อง : ข้อหารือปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่มค่าตอบแทนสิทธิค่าเช่าช่วง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./8297 วันที่ : 4 ตุลาคม 2549
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเลิกประกอบกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8299 วันที่ : 4 ตุลาคม 2549
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนสนามกอล์ฟ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8334วันที่ : 5 ตุลาคม 2549
8.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจดทะเบียนสถานประกอบการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./8400 วันที่ : 6 ตุลาคม 2549
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินค่าซ่อมเครื่องจักรและ ค่าที่ปรึกษาไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8401วันที่ : 6 ตุลาคม 2549
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเอกสารประกอบการเดินพิธีการศุลกากรในเขตปลอดอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8406วันที่ : 6 ตุลาคม 2549

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020