เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.07)/804วันที่ : 29 มิถุนายน 2549
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเก็บและรับฝากสินค้าของผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.08)/741วันที่ : 8 มิถุนายน 2549
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./4800วันที่ : 2 มิถุนายน 2549
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./4804วันที่ : 2 มิถุนายน 2549
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีราคาตลาดตามมาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4808วันที่ : 2 มิถุนายน 2548
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าเครื่องยนต์เก่าและอะไหล่เก่าจากต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4848วันที่ : 2 มิถุนายน 2549
7.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอคืนภาษีซื้อจากการซื้อเรือเดินทะเล
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./4850วันที่ : 2 มิถุนายน 2549
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขอคืนภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4885วันที่ : 14 มิถุนายน 2549
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอเปลี่ยนเกณฑ์และวิธีการทางบัญชีเพื่อคำนวณรายได้และรายจ่ายสำหรับการขายเครื่องจักรพร้อมติดตั้ง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4887 วันที่ : 5 มิถุนายน 2549
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4937วันที่ : 7 มิถุนายน 2549

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020