เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6
1.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีประกอบกิจการขายบ้านพร้อมที่ดินและการให้กู้ยืมเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3186วันที่ : 2 พฤษภาคม 2549
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณียกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักร ที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3392 วันที่ : 3 พฤษภาคม 2549
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสินค้าของบริษัทฯ สูญหาย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/34060วันที่ : 5 เมษายน 2549
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสินค้าสูญหาย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/34153วันที่ : 3 พฤษภาคม 2548
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของอาคารที่อยู่ ระหว่างก่อสร้าง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3505วันที่ : 1 พฤษภาคม 2549
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./3539วันที่ : 1 พฤษภาคม 2549
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินชดเชยค่าเสียหาย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3551วันที่ : 1 พฤษภาคม 2549
8.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าแมกนีเซียม ซัลเฟต
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3559วันที่ : 2 พฤษภาคม 2549
9.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีอายุความการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3560วันที่ : 2 พฤษภาคม 2549
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายค่าบริการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ให้กับบริษัทในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3688วันที่ : 3 พฤษภาคม 2549

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020