เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมกราคม พ.ศ. 2549

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ กรณีการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของผู้ประกอบการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
เลขที่หนังสือ : กค 0706/0028วันที่ : 5 มกราคม 2549
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสายการบินต่างประเทศแต่งตั้งตัวแทนประกอบกิจการในประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/0029วันที่ : 5 มกราคม 2549
3.
เรื่อง : การจัดประเภทของธุรกิจหลักทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/86วันที่ : 9 มกราคม 2549
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการให้บริการออกแบบ การให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม และการให้บริการให้คำแนะนำของบริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/88วันที่ : 9 มกราคม 2549
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของกิจการซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/152วันที่ : 11 มกราคม 2549
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/193วันที่ : 17 มกราคม 2549
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่รับบริจาคคืนให้แก่ผู้บริจาค
เลขที่หนังสือ : กค 0706/194วันที่ : 11 มกราคม 2549
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/219วันที่ : 12 มกราคม 2549
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินชดเชยค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./221วันที่ : 12 มกราคม 2549
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/261วันที่ : 13 มกราคม 2549

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020