เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/1349
วันที่: ลว. 17 กุมภาพันธ์ 2549
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการชำระหนี้ด้วยตั๋ว DPN (Deferred Payment Note)
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 มาตรา 65 ตรี และมาตรา 78/1 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ: บริษัท ก. ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ได้หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลและ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีข้อเท็จจริงในการประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้
1. บริษัทฯ ได้รับจ้างติดตั้งและวางระบบโทรศัพท์จาก A โดยในการรับจ้างดังกล่าว บริษัทฯ
จะเป็นผู้ทำงานที่จ้างเองส่วนหนึ่ง และบางส่วนบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมาช่วง ให้ดำเนินงาน
ต่ออีกหลายบริษัท
2. บริษัทฯ ได้มีการบันทึกบัญชีและการรับรู้รายได้ รายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามเกณฑ์สิทธิ แต่ในส่วนของการชำระหนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้รับชำระ
หนี้ บริษัทฯ จึงได้บันทึกลูกหนี้การค้าจากรายได้ที่ A จะต้องจ่ายให้แก่บริษัทฯ และบันทึกเจ้าหนี้
การค้าจากการที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายค่าบริการให้แก่บริษัทผู้รับเหมาช่วง
3. ต่อมา A ได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับบริษัทฯ โดยสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ได้
กำหนดให้ A ชำระหนี้เป็นเงินร้อยละ 40 ของหนี้ทั้งหมด และส่วนที่เหลือร้อยละ 60 ของหนี้
ทั้งหมดให้ชำระหนี้เป็นเอกสารการผ่อนชำระหนี้ (Deferred Payment Note หรือตั๋ว DPN) และ
เมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระหนี้ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ได้ชำระหนี้ให้แก่บริษัทผู้รับเหมาช่วงเป็นเงิน
ร้อยละ 40 ของหนี้ทั้งหมดและส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 60 ของหนี้ทั้งหมดได้ชำระหนี้ด้วยการโอน
สลักหลังตั๋ว DPN
4. กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทฯ มีความเห็นว่า
4.1 บริษัทฯ ได้รับจ้างติดตั้งโครงข่ายโทรศัพท์ให้กับ A บริษัทฯ ได้นำรายได้ดังกล่าวมา
รวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว แ ต่เมื่อบริษัทฯ ยังมิได้รับชำระหนี้ จึงได้
บันทึกลูกหนี้ในบัญชีลูกหนี้ ต่อมาเมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระหนี้จาก A เป็นเงินและเป็นตั๋ว DPN
ย่อมถือว่า บริษัทฯ ได้รับชำระหนี้แล้ว ซึ่งบริษัทฯ ต้องตัดรายการลูกหนี้ออกจากบัญชีลูกหนี้ของ
บริษัทฯ
4.2 บริษัทฯได้ว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมาช่วง บริษัทฯ ได้นำรายจ่ายดังกล่าวเป็นต้นทุนค่า
งานมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว แต่เมื่อบริษัทฯ ยังมิได้ชำระหนี้
จึงได้บันทึกเจ้าหนี้ในบัญชีเจ้าหนี้ ต่อมาเมื่อบริษัทฯ ได้ชำระหนี้ให้แก่บริษัทผู้รับเหมาช่วงเป็น
เงินและเป็นตั๋ว DPN ย่อมถือว่า บริษัทฯ ได้ชำระหนี้แล้ว ซึ่งบริษัทฯ ต้องตัดรายการเจ้าหนี้ออก
จากบัญชีเจ้าหนี้ของบริษัทฯ
4.3 กรณีตาม 4.1 และ 4.2 หากบริษัทฯ บันทึกรายการทางบัญชีผิดพลาด โดย บริษัทฯ
มิได้ ตัดรายการลูกหนี้ เจ้าหนี้ออกจากบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ แต่บริษัทฯ ได้นำรายได้และรายจ่าย
ดังกล่าวไปรวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามเกณฑ์สิทธิแล้ว เมื่อบริษัทฯ
ได้ชำระหนี้ ให้แก่บริษัทผู้รับเหมาช่วงเป็นเงินและเป็นตั๋ว DPN บริษัทฯ สามารถแก้ไขการ
บันทึกบัญชีให้ถูกต้องโดยการปรับปรุงรายการบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้องได้
5. กรณีภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ มีเข้าใจว่า เมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระหนี้ค่าติดตั้งงานดังกล่าว
เป็นเงินร้อยละ 40 ของหนี้ทั้งหมด ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ ได้รับ
ชำระค่าติดตั้งงานดังกล่าว สำหรับส่วนที่เหลือร้อยละ 60 ของหนี้ทั้งหมดที่ชำระหนี้เป็นตั๋ว DPN
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อตั๋ว DPN ถึงกำหนดชำระเงิน แต่หากมีการไถ่ถอน
ตั๋ว DPN ก่อนถึงกำหนดชำระเงิน ถือว่า บริษัทฯ ได้รับชำระค่าติดตั้งงานแล้ว ความรับผิดในการ
เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อมีการไถ่ถอนตั๋ว DPN ก่อนถึงกำหนดชำระเงินนั้นด้วย
แนววินิจฉัย: 1. กรณีบริษัทฯ ได้คำนวณรายได้จากกิจการ หรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลา
บัญชีหักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ในการ
คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้ครบถ้วนแล้ว แต่บริษัทฯ บันทึกรายการทางบัญชีผิดพลาด โดย
บริษัทฯได้รับชำระหนี้จากผู้ว่าจ้างเป็นเงินและเป็นตั๋ว DPN แล้วและได้ชำระหนี้ให้แก่บริษัท
ผู้รับเหมาช่วงเป็นเงินและเป็นตั๋ว DPN แต่มิได้ตัดรายการลูกหนี้ เจ้าหนี้ดังกล่าวออกจากบัญชี
ลูกหนี้ เจ้าหนี้ บริษัทฯ สามารถปรับปรุงรายการทางบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปได้
2. กรณีบริษัทฯ ได้รับชำระหนี้ค่าติดตั้งงานเป็นเงินร้อยละ 40 ของหนี้ทั้งหมด ความรับผิด
ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระราคาค่าบริการ เว้นแต่กรณีที่ได้ออก
ใบกำกับภาษี หรือได้ใช้บริการไม่ว่าโดยตนเองหรือบุคคลอื่นก่อนได้รับชำระราคาค่าบริการ ก็ให้
ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้มีการกระทำนั้นๆ ตามมาตรา 78/1 แห่งประมวลรัษฎากร
3. กรณีบริษัทฯ ได้รับชำระหนี้ค่าติดตั้งงานเป็นตั๋ว DPN ร้อยละ 60 ของหนี้ทั้งหมด และเมื่อ
บริษัทฯ ได้รับชำระหนี้ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ได้ชำระหนี้ต่อให้แก่บริษัทผู้รับเหมาช่วงด้วยการโอน
สลักหลังตั๋ว DPN ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อตั๋ว DPN ถึงกำหนดชำระ ซึ่งถือว่า
บริษัทฯ ได้รับชำระค่าติดตั้งงานแล้ว เว้นแต่กรณีที่ได้ออกใบกำกับภาษี หรือได้ใช้บริการไม่ว่า
โดยตนเองหรือบุคคลอื่นก่อนได้รับชำระราคาค่าบริการ ก็ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้มีการ
กระทำนั้นๆ ตามมาตรา 78/1 แห่งประมวลรัษฎากร
แต่อย่างไรก็ดี หากมีกรณีการไถ่ถอนตั๋ว DPN ก่อนถึงกำหนดชำระเงิน ถือว่า บริษัทฯ ได้รับ
ชำระค่าติดตั้งงานแล้ว ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อมีการไถ่ถอนตั๋ว DPN ก่อน
ถึงกำหนดชำระเงินนั้นด้วย
เลขตู้: 69/33893

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020