เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./10234
วันที่: 7 ธันวาคม 2548
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายข้าวสารและดำเนินพิธีการส่งออกแทนผู้ซื้อ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(8)(ค) และ (14) และมาตรา 80/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ: องค์การ อ. ได้ทำสัญญาซื้อขายข้าวสารกับ N ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลอินโดนีเซีย แต่ อ. มีข้าวสารไม่เพียงพอที่จะส่งออก จึงได้เปิดประมูลซื้อข้าวสารจากบริษัทผู้ส่งออก โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทผู้ส่งออกต้องเป็นผู้ได้รับคัดเลือกจาก N ให้เป็นผู้เจรจาตกลงราคาซื้อขายข้าวสารกับ N ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจาก N และเป็นผู้ชนะการประมูลดังกล่าว และได้ทำสัญญาซื้อขายข้าวสารกับ อ. ตามสัญญาที่ ต.1 ต่อมาบริษัทฯ ได้ทำการส่งออกข้าวสารไปยังประเทศอินโดนีเซียโดยได้ดำเนินพิธีการศุลกากรในนามของบริษัทฯ และ อ. ได้โอนสิทธิในการรับชำระราคาข้าวสารให้แก่บริษัทฯ เพื่อเรียกเก็บจาก N หาก N ไม่ชำระราคาข้าวสารให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ ต้องเรียกเก็บค่าข้าวสารจาก N โดยไม่มีสิทธิเรียกเก็บจาก อ. และบริษัทฯ ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้ อ. ในการดำเนินการขายข้าวสารในนาม อ. บริษัทฯ จึงหารือว่า กรณีดังกล่าว ถือเป็นการขายข้าวสารเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ หรือเป็นการขายข้าวสารภายในประเทศ
แนววินิจฉัย: กรณีบริษัทฯ ส่งข้าวสารออกนอกราชอาณาจักร โดยเป็นผู้ดำเนินพิธีการศุลกากรในนามของบริษัทฯ ตามข้อเท็จจริงข้างต้น เข้าลักษณะเป็นการขายโดยการส่งออก บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนจึงได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 0 ทั้งนี้ ตามมาตรา 77/1(8)(ค) และ (14) และมาตรา 80/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 68/33726

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020