เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./10452
วันที่: 15 ธันวาคม 2548
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้า
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/2(1) มาตรา 79(4) และมาตรา 81(2)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ: บริษัท ม. ประกอบกิจการจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์เรือเดินทะเล บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวจากบริษัท A ซึ่งอยู่ในประเทศไทยและประกอบกิจการด้านการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ บริษัทฯ ได้สั่งซื้อสินค้าดังกล่าวจากบริษัทแห่งหนึ่งในต่างประเทศ เมื่อสินค้าที่สั่งซื้อมาถึงท่าเรือ ณ ประเทศไทย บริษัท A ได้ให้บริษัทฯ ดำเนินพิธีทางศุลกากร ณ ท่าเรือ โดยให้บริษัทฯ ดำเนินพิธีการสินค้าถ่ายลำและได้มีการนำสินค้าที่สั่งซื้อเข้าคลังสินค้าทัณฑ์บน ณ ท่าเรือและออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนในวันเดียวกัน โดยสินค้าที่สั่งซื้อยังอยู่ในอารักขาของกรมศุลกากรตลอดเวลามิได้นำออกจากท่าเรือแต่อย่างใด และบริษัทฯ ได้รับคืนอากรขาเข้าจากกรมศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ทั้งนี้ กรมศุลกากรได้มีการออกใบขนสินค้าถ่ายลำ เพื่อเป็นหลักฐานการถ่ายลำของสินค้าดังกล่าวและเพื่อเป็นการโอนถ่ายสินค้าที่สั่งซื้อไปยังเรือเดินทะเลของบริษัท A เพื่อรอรับสินค้าและออกไปนอกประเทศต่อไป บริษัทฯ จึงขอทราบว่า บริษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(2)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร และคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.101/2543 เรื่อง ค่าตอบแทนที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการขายสินค้าที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79(4) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 หรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. กรณีบริษัทฯ ได้สั่งซื้ออะไหล่เรือเดินทะเลมาจากต่างประเทศ และสินค้าดังกล่าวอยู่ในอารักขาของกรมศุลกากรตลอดเวลานับตั้งแต่วันที่นำสินค้าเข้ามาจนถึงวันที่ได้ส่งสินค้ากลับออกไป โดยบริษัทฯ ได้รับคืนอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร การนำเข้าสินค้าดังกล่าวจึงได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(2)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร
2. กรณีบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้ออะไหล่จากบริษัท A ซึ่งอยู่ในประเทศไทยบริษัทฯ ได้ส่งมอบอะไหล่ที่บริษัท A สั่งซื้อที่ท่าเรือ ณ ประเทศไทย การขายสินค้าของบริษัทฯ จึงเป็นการขายสินค้าในราชอาณาจักรอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร และค่าตอบแทนจากการขายสินค้าดังกล่าวไม่เข้าลักษณะค่าตอบแทนที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79(4) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(9) ของประกาศ อธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40) เรื่อง กำหนดลักษณะ และเงื่อนไข ค่าตอบแทนที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79(4) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2535 จึงให้บริษัทฯ เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากบริษัท A เมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ทั้งนี้ ตามมาตรา 78 และมาตรา 82/4 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 68/33738

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020