เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./10502
วันที่: 16 ธันวาคม 2548
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติออกใบกำกับภาษีเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 86/4 และ 86/6
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการเป็นผู้นำเข้า จำหน่าย ขายส่ง อุปกรณ์ท่อส่งน้ำมัน เครื่องเหล็ก อุปกรณ์ในการเชื่อมเหล็กและขั้วไฟฟ้าเชื่อมเหล็กรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม มีลูกค้าเป็นบริษัทผู้ผลิตและผู้ค้าส่งน้ำมันในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ เยอรมัน ญี่ปุ่น โดยจะต้องนำเข้าเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศแต่เนื่องจากระบบการเงินและการบัญชี มีข้อกำหนดสำหรับการซื้อขายกรณีดังกล่าวว่า จะต้องออกใบกำกับภาษีเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ คือ สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) เท่านั้น บริษัทฯ จึงขออนุมัติออกใบกำกับภาษีเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ
แนววินิจฉัย: 1. ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งมีความประสงค์จัดทำรายการในใบกำกับภาษีเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรก่อน ทั้งนี้ ตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 4 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 92) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุมัติจัดทำรายการในใบกำกับภาษีเป็นภาษาต่างประเทศหรือเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ ตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 และผู้ประกอบการที่มีสิทธิขออนุมัติจะต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งประกอบกิจการตามข้อ 5 (1) และ (2) ของประกาศอธิบดีฉบับดังกล่าว
2. บริษัทฯ ประกอบกิจการเป็นผู้นำเข้า จำหน่าย ขายส่ง อุปกรณ์ท่อส่งน้ำมัน เครื่องเหล็ก อุปกรณ์ในการเชื่อมเหล็ก และขั้วไฟฟ้าเชื่อมเหล็กรวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม มีลูกค้าเป็นบริษัทผู้ผลิตและผู้ค้าส่งน้ำมันในประเทศไทย และในการตกลงซื้อขายกับคู่ค้ามีข้อกำหนดสำหรับการซื้อขายว่า จะต้องออกใบกำกับภาษีเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ คือ สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) เท่านั้น การประกอบกิจการของบริษัทฯ จึงเป็นการขายสินค้าในราชอาณาจักร ไม่เข้าลักษณะตามข้อ 5 (1) และ (2) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 92)ฯ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 บริษัทฯ จึงไม่มีสิทธิจัดทำใบกำกับภาษีเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ
เลขตู้: 68/33743

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020