เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./10407
วันที่: 14 ธันวาคม 2548
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีกรม ส. เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อกรมสรรพากร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 83, 83/10, 83/10 (2)
ข้อหารือ: 1. กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตไม่ชำระเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ กรม ส. ตามมาตรา 83/10 แห่งประมวลรัษฎากร ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น มีสิทธิชำระเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ กรมสรรพากรโดยตรงได้หรือไม่
2. กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวได้ชำระเงินภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต ณ กรมสรรพากร กรณีดังกล่าวกรม ส.มีสิทธิตรวจสอบการเสียภาษีได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. กรณีตาม 1. ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.30) ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ตามมาตรา 83 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตด้วย ให้กรม ส. เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อกรมสรรพากร และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี จึงกำหนดให้สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและรับชำระเงินภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสรรพสามิตเป็นสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย ตามมาตรา 83/10(2) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 52/2537 เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 ดังนั้น กรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตด้วย จะยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ให้แก่กรมสรรพากร ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ก็สามารถ กระทำได้ตามมาตรา 83 แห่งประมวลรัษฎากร
2. กรณีตาม 2. การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตาม 1. ให้ถือว่า เป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งเจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากรได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว ตามมาตรา 83 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 4 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 112/2545 เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2545 หากกรณีมีข้อสงสัยว่า ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ต่อกรมสรรพากรแล้วหรือไม่ กรมสรรพสามิตอาจขอให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนแสดงหลักฐานใบเสร็จรับเงินค่าภาษีได้ สำหรับกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่ได้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือได้ชำระไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเหตุให้ต้องมีการตรวจสอบและประเมินภาษีกับผู้ประกอบการจดทะเบียน เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานประเมินกรมสรรพากรที่จะดำเนินการต่อไป เนื่องจากกรมสรรพากรไม่ได้มีการแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่กรม ส. เป็นเจ้าพนักงานประเมินเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีในส่วนของกรมสรรพากรแต่อย่างใด
เลขตู้: 68/33731

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020