เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./10241
วันที่: 7 ธันวาคม 2548
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนายหน้าซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(10), มาตรา 77/2 และมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ: บริษัท อ. ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า จากคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ในการดำเนินงานบริษัทฯ มีหน้าที่รับคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าจากลูกค้าและส่งคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าให้ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย บริษัทฯ มีรายได้จากค่า นายหน้า มิใช่มีรายได้จากส่วนต่างของราคาซื้อขาย บริษัทฯ เข้าใจว่าลักษณะธุรกรรมของบริษัทฯ มีลักษณะเช่นเดียวกันกับบริษัทหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อมาบริษัทฯ ได้รับแจ้งจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 ว่า กรณีการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัทฯ ที่ได้รับคืนไปแล้วนั้นผิดพลาดคลาดเคลื่อน เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกรรมซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีสิทธิขอคืนภาษีซื้อ และให้บริษัทฯ นำเงินภาษีที่ได้รับไปส่งคืนกรมสรรพากร บริษัทฯ จึงขอทราบว่า การประกอบกิจการของบริษัทฯ อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย: การประกอบธุรกิจให้บริการนายหน้าและตัวแทนซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เข้าลักษณะเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร รายรับจากการให้บริการดังกล่าว อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 และมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 68/33721

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020