เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/9204
วันที่: 7 พฤศจิกายน 2548
เรื่อง: อากรแสตมป์ กรณีการขออนุมัติชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์ตามแบบ อส.4 ข เดือนละ 2 งวด
ข้อกฎหมาย: มาตรา 103 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ: บริษัท ส. (บริษัทฯ) มีสำนักงานตั้งอยู่ที่เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการให้เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด โดยในแต่ละเดือนบริษัทจะทำหนังสือเช่าซื้อ (ตราสาร) สินค้าดังกล่าวจำนวนหลายหมื่นฉบับและมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หากการทำสัญญาทุกครั้งต้องซื้ออากรแสตมป์มาปิดบนตราสารหรือขอชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์ โดยนำตราสารมาสลักหลังนั้นก็จะเป็นการสร้างภาระให้กับบริษัทฯ เป็นอย่างมาก บริษัทฯ จึงขออนุมัติเสียอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์ ตามแบบ อส.4 ข เดือนละ 2 งวด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรสำหรับตราสารบางลักษณะ ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2538
แนววินิจฉัย: บริษัทฯ มีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งมิใช่ธนาคารหรือสถาบันการเงิน กรณีบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อทรัพย์สินตามลักษณะแห่งตราสาร 3 แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ และมิใช่ทรัพย์สินประเภทที่กำหนดไว้ตามข้อ 3 (2) (ก) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37)ฯ ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2538 สัญญาเช่าซื้อดังกล่าว จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์การชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรตามข้อ 2 (2) ประกอบกับข้อ 3 (2) (ก) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37)ฯ ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2538 สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามข้อเท็จจริงเป็นการกระทำตราสารตามลักษณะแห่งตราสาร 3 แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ จึงอยู่ในบังคับต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ เพื่อเสียอากรตามนัยมาตรา 103 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น บริษัทฯ สามารถปิดแสตมป์บริบูรณ์โดยการใช้แสตมป์ปิดทับ หรือการใช้แสตมป์ดุน หรือการเสียอากรเป็นตัวเงินก็ได้ ตามมาตรา 113 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 68/33647

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020