เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/1104
วันที่: 24 พฤศจิกายน 2548
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอหักค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 42(17)
ข้อหารือ: 1. นาย อ. มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากรนาง ว. ภริยา มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร โดยแยกคำนวณภาษีเงินได้ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ส่วนเงินได้ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร นำไปรวมเป็นเงินได้ของสามี
2. นาง ว. ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็นจำนวนเงินกองทุนละ 100,000 บาท และได้เฉลี่ยหักเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกองทุนตามสัดส่วนของเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร โดยนาย อ. นำไปถือเป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ของนาย อ. จำนวน 75,929.52 บาท และนาง ว. นำไปถือเป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ของนาง ว. จำนวน 24,070.48 บาท
แนววินิจฉัย: กรณีนาง ว. ภริยามีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร และได้นำเงินได้ดังกล่าวไปซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร ของนาง ว. ภริยา จะต้องนำมาถือเป็นเงินได้
พึงประเมินของนาย อ. สามี และในการคำนวณหักเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากการซื้อหน่วยลงทุน กฎหมายให้สิทธิผู้มีเงินได้นำค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมาหักออกจากเงินได้ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวดังกล่าวเป็นของนาง ว. ภริยา นาย อ. สามี จึงมีสิทธินำค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของภริยาตามส่วนรายได้ มาถือเป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ของนาย อ. สามีได้ ตามมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร และข้อ 2(55) แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547)ฯ ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90)ฯ ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 132)ฯ ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2547 และข้อ 2(66) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 246 (พ.ศ. 2547)ฯ ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 133)ฯ ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2547
เลขตู้: 68/33697

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020