เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/10231
วันที่: 7 ธันวาคม 2548
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับพนักงานที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร และกฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)
ข้อหารือ: บริษัท ล. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างการออมให้กับพนักงาน โดยบริษัทฯ จะจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2548 และโอนเงินจากกองทุนเงินสะสมสำหรับพนักงานไปยังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ จึงขอทราบว่า การยกเว้นภาษีเงินได้ให้กับพนักงานที่เข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและได้ออกจากงานเพราะเกษียณอายุ พนักงานมีสิทธินับอายุการเป็นสมาชิกกองทุนเงินสะสมเดิมสำหรับพนักงานต่อเนื่องกับอายุการเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีพนักงานของบริษัทฯ ที่เป็นสมาชิกกองทุนเงินสะสมสำหรับพนักงานเดิมและสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หากพนักงานออกจากงานเพราะเกษียณอายุและมีเวลาการเป็นสมาชิกในกองทุนเงินสะสมสำหรับพนักงานเดิมหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ ตามมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(36) ของกฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 52) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ สำหรับกรณีลูกจ้างออกจากงานเพราะเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2538
เลขตู้: 68/33719

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020