เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/10072
วันที่: 1 ธันวาคม 2548
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีพนักงานได้รับแจกหุ้น
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(1) คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ 28/2538ฯ ม.41,
ข้อหารือ: อนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรและ ไอร์แลนด์เหนือ, ม.47 ทวิ, พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2505
1. ตามที่สำนักงานสรรพากรภาค หารือปัญหาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีพนักงานได้รับแจกหุ้น สรุปข้อเท็จจริง ดังนี้
1.1 บริษัทฯ เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยเป็นการร่วมลงทุนระหว่าง บริษัท บ. ซึ่งเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษและไอร์แลนด์เหนือ (ถือหุ้นในบริษัทฯ มีสัดส่วนเท่ากับจำนวนร้อยละ 60) กับบริษัท ล. ซึ่งเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (ถือหุ้นในบริษัทฯ มีสัดส่วนเท่ากับจำนวนร้อยละ 40) บริษัทฯ มีโครงการจะเข้าซื้อหุ้นของบริษัท บ. ซึ่งเป็นหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน สหราชอาณาจักรอังกฤษและไอร์แลนด์เหนือ เพื่อนำมาจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ
1.2 โครงการจัดสรรหุ้นให้พนักงานดังกล่าว กำหนดให้บริษัทฯ ต้องซื้อหุ้นของบริษัท บ. จำนวน 1 หุ้น เพื่อมอบเป็นหุ้นแถมให้สำหรับกรณีพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้ซื้อหุ้นของบริษัท บ. จำนวน 1 หุ้น (อัตราส่วนระหว่างหุ้นซื้อและหุ้นแถมเท่ากับ 1:1) โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าพนักงานต้องถือครองหุ้นดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามปี จึงสามารถขายหุ้นของตนได้ และระหว่างเวลาถือครองตามเงื่อนไขนั้น หุ้นของพนักงานทั้งหมดจะเป็นชื่อของ Trustee ดังนี้ เมื่อมีการประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ทาง Trustee จะรวบรวมเงินปันผลนั้นไว้เพื่อซื้อหุ้นใหม่ให้กับพนักงานต่อไป
1.3 กรณีพนักงานถือครองหุ้นครบกำหนดระยะเวลาสามปีแล้ว สามารถออกจากความดูแลของ Trustee ได้ โดยเมื่อมีการประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัท บ. จะจ่ายเงินปันผลให้แก่พนักงานผู้เป็นเจ้าของหุ้นโดยผ่านบัญชีของบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการประจำท้องถิ่น เพื่อมาแบ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต่อไป
1.4 บริษัทฯ จึงหารือว่า
(1) หุ้นที่พนักงานได้รับจากบริษัทฯ (หุ้นแถม) ดังกล่าว ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของพนักงานผู้นั้นในประเทศไทยหรือไม่ โดยเงินได้ดังกล่าวถือเป็นเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่พนักงานผู้นั้นได้รับแจกหุ้น หรือให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินในปีภาษีหลังจากครบกำหนดระยะเวลาถือครองสามปีแล้ว
(2) หุ้นที่พนักงานของบริษัทฯ ซื้อด้วยตนเอง ตลอดจนหุ้นแถมที่ได้รับนั้น หากครบกำหนดระยะเวลาถือครองสามปี แล้วต่อมาถูกนำออกขาย พนักงานผู้นั้นต้องนำเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยหรือไม่ ทั้งนี้ พนักงานผู้นั้นจะต้องนำเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นทั้งจำนวน หรือนำเฉพาะส่วนกำไรที่ได้รับจากการขายหุ้นแถมดังกล่าวมาคำนวณในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของตน
(3) หุ้นที่พนักงานของบริษัทฯ ซื้อด้วยตนเอง ตลอดจนหุ้นแถมที่ได้รับนั้น หากในช่วงระยะเวลาถือครองสามปี บริษัท บ. ประกาศจ่ายเงินปันผล โดย บริษัท บ. ต้องจ่ายเงินปันผลให้ Trustee เพื่อรวบรวมเงินปันผลเพื่อซื้อหุ้นใหม่ให้กับพนักงานต่อไปนั้น บริษัทฯ ขอทราบแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยสำหรับกรณีดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาถือครองสาม ปีแล้ว บริษัท บ. ประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับไตรมาสที่ 4 ของปี 2545 ในเดือนธันวาคม 2545 โดยพนักงานในฐานะผู้ถือหุ้นได้รับเช็คสั่งจ่ายลงวันที่ปี 2546 และได้รับเงินในปี 2546 จะถือว่าเงินได้ดังกล่าวเป็นเงินได้ของปีภาษี 2545 หรือของปี 2546
แนววินิจฉัย:
เลขตู้: 68/33710

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020