เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/10836
วันที่: 27 ธันวาคม 2548
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการบันทึกบัญชีข้อผูกพันตามสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ข้อกฎหมาย: มาตรา คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.68/2541
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการให้เช่าซื้อและให้เช่ารถยนต์ บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเพื่อนำมาใช้ในกิจการ และเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคต บริษัทฯ จึงได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency Swap) กับสถาบันการเงินเพื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงินกู้ระหว่างเงินสกุลต่างประเทศกับเงินบาท ซึ่งถือเป็นสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ที่อาจเลือกบันทึกบัญชีข้อผูกพันดังกล่าวได้ตามแนวปฏิบัติของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.68/2541 เรื่อง ข้อผูกพันตามสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2541 บริษัทฯ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขในการบันทึกข้อผูกพันตามสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามข้อ 1(3) ของคำสั่งกรมสรรพากรฉบับดังกล่าวที่กำหนดว่า “กรณีที่ทำสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวนหลายสัญญาต้องนำสัญญาดังกล่าวมาบันทึกบัญชี ณ วันทำสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศทุกสัญญา จะเลือกปฏิบัติเพียงสัญญาหนึ่งสัญญาใดไม่ได้” เมื่อพิจารณาเงื่อนไขดังกล่าว หากบริษัทฯ ประสงค์จะบันทึกข้อผูกพันตามสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อให้ข้อผูกพันอยู่ในบังคับต้องรับรู้กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีตามมาตรา 65 ทวิ (5) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. นำสัญญาทุกสัญญามาบันทึกบัญชี จะเลือกปฏิบัติเพียงสัญญาใดสัญญาหนึ่งไม่ได้
2. บันทึกบัญชี ณ วันทำสัญญาเท่านั้น
บริษัทฯ จึงขอทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิเลือกบันทึกบัญชีข้อผูกพันตามสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทุกสัญญาที่ได้ทำขึ้นในปีก่อนและที่ทำขึ้นใหม่ในปีปัจจุบันได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. บริษัทฯ มีสิทธินำข้อผูกพันตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency Swap) มาบันทึกบัญชี ณ วันทำสัญญาได้ รวมทั้งมีสิทธินำข้อผูกพันตามสัญญาเดิมที่เกิดขึ้นก่อนรอบปีปัจจุบันแต่ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ มาบันทึกบัญชีในภายหลังได้ แต่บริษัทฯ ต้องปรับปรุงการบันทึกบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนด้วย
2. การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.68/2541ฯ ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2541 ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี
เลขตู้: 68/33776

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020