เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./10678
วันที่: 22 ธันวาคม 2548
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีซื้อและขายแม่พิมพ์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/2 มาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ: บริษัท น. จำกัด ได้สั่งซื้อแม่พิมพ์จากบริษัท B ในประเทศมาเลเซีย เพื่อขายให้กับบริษัท A ในประเทศไทย โดยมิได้นำเข้ามาในราชอาณาจักร บริษัท B ในประเทศมาเลเซีย จะใช้แม่พิมพ์นั้นผลิตสินค้าขายให้แก่บริษัท A ในประเทศไทย บริษัทฯ จึงขอทราบว่า
1. กรณีบริษัทฯ ได้ชำระเงินค่าแม่พิมพ์ให้กับบริษัท B ในประเทศมาเลเซีย บริษัทฯ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งกรมสรรพากร หรือไม่
2. กรณีบริษัทฯ ได้ขายแม่พิมพ์ให้แก่บริษัท A ในประเทศไทย โดยส่งมอบแม่พิมพ์ในประเทศมาเลเซีย บริษัทฯ จะต้องออกใบกำกับภาษี หรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. กรณีบริษัทฯ สั่งซื้อแม่พิมพ์จากบริษัท B ในประเทศมาเลเซีย เพื่อขายให้กับบริษัท A ในประเทศไทย โดยส่งมอบแม่พิมพ์ให้กับบริษัทฯ ในประเทศมาเลเซีย เมื่อบริษัทฯ ชำระเงินค่าแม่พิมพ์ให้กับบริษัท B ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย ถือเป็นการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร และกรณีดังกล่าวไม่ถือว่าบริษัท B ในประเทศมาเลเซียขายสินค้าในราชอาณาจักร จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด
2. กรณีบริษัทฯ ขายแม่พิมพ์ให้แก่บริษัท A ในประเทศไทย โดยส่งมอบแม่พิมพ์ ในประเทศมาเลเซีย ถือเป็นการขายสินค้านอกราชอาณาจักร ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้องออกใบกำกับภาษีแต่อย่างใด ทั้งนี้ ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 68/33769

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020