เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/10750
วันที่: 23 ธันวาคม 2548
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขายสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 31 พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน
ข้อหารือ: บริษัท ส. จำกัด แจ้งว่า บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ประเภทฝาสูบเครื่องยนต์โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
7 ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้นำฝาสูบเครื่องยนต์มาประกอบเป็นชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ โดยขายเครื่องยนต์ดังกล่าวให้กับบริษัท ต. จำกัด เพื่อส่งออกไปต่างประเทศ บริษัทฯ หารือว่า
1.การขายเครื่องยนต์ที่มีชิ้นส่วนฝาสูบเครื่องยนต์ประกอบอยู่ด้วยให้บุคคลภายนอกรายได้เฉพาะส่วนฝาสูบเครื่องยนต์จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัตรส่งเสริม
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนใช่หรือไม่
2.การขายเครื่องยนต์ที่มีชิ้นส่วนฝาสูบเครื่องยนต์ประกอบอยู่ด้วยให้บุคคลภายนอก บริษัทฯ จะใช้วิธีการแยกรายได้เฉพาะจากการขายฝาสูบเครื่องยนต์เพื่อคำนวณภาษีเงินได้
นิติบุคคลได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีบริษัทฯ นำชิ้นส่วนยานพาหนะฝาสูบสำหรับเครื่องยนต์รถยนต์ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุน ไปเป็นวัตถุดิบเพื่อการผลิตเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ซึ่งไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เพื่อจำหน่ายให้แก่บริษัท ต. จำกัด หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในการขายสินค้าดังกล่าวบริษัทฯ สามารถแยกได้อย่างชัดเจนว่าส่วนใดเป็นเครื่องยนต์ ส่วนใดเป็นฝาสูบ ตลอดจนสามารถ
แยกราคาการขายฝาสูบเครื่องยนต์ได้ รายได้จากการขายฝาสูบเครื่องยนต์ดังกล่าวจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามสิทธิและประโยชน์ในบัตรส่งเสริมฯ ที่บริษัทฯ ได้รับ
เลขตู้: 68/33772

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020