เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค. 0706/10180
วันที่: 6 ธันวาคม 2548
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสำนักงานสาขาในประเทศไทยได้รับเงินช่วยเหลือจากสำนักงานใหญ่
ข้อกฎหมาย: -
ข้อหารือ: อนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น จ. เป็นนิติบุคคลจดทะเบียน ณ ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินกิจการโดยมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหากำไร และได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากกระทรวงเศรษฐกิจการค้าอุตสาหกรรมระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น โดยเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2543 จ. ในประเทศญี่ปุ่นได้เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย โดยได้รับหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เพื่อทำธุรกิจบริการเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอาเซียน-ญี่ปุ่น ร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียน และทำหน้าที่ประสานงานกับคณะทำงานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศกลุ่มอาเซียน ให้คำแนะนำด้านข้อมูล ขั้นตอน และรายละเอียดเกี่ยวกับลู่ทางการได้รับความช่วยเหลือ ฝึกฝนและส่งผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และธุรกิจ แก่ผู้ประกอบการของประเทศในกลุ่มอาเซียน และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความต้องการต่างๆ ของผู้ประกอบการดังกล่าว โดย สาขาของ จ. ในประเทศไทยไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการในประเทศไทย แต่จะได้รับเงินช่วยเหลือจากสำนักงานใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าเช่าเครื่องใช้สำนักงาน ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ ค่าล่าม ค่าแปลเอกสารในการประชุมในต่างประเทศ เป็นต้น จ. จึงขอทราบว่า กรณีสาขาในประเทศไทยได้รับเงินช่วยเหลือจากสำนักงานใหญ่ เงินช่วยเหลือที่ได้รับจะถือเป็นรายได้ที่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรหรือไม่ และสาขาของ จ. ในประเทศไทยสามารถใช้อนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ ได้หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย: เนื่องจากสาขาของ จ. ในประเทศไทยและสำนักงานใหญ่ของ จ. ในประเทศญี่ปุ่นเป็นนิติบุคคลเดียวกัน เงินช่วยเหลือที่สำนักงานใหญ่ของ จ. ในประเทศญี่ปุ่นให้กับสาขาของ จ. ในประเทศไทยเพื่อนำมาใช้เป็นค่าจ่ายใช้ในการดำเนินงานไม่ถือเป็นรายได้ของสาขาของ จ. ในประเทศไทยที่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจึงไม่มีประเด็นต้องพิจารณาเกี่ยวกับอนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศ ญี่ปุ่นเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้แต่อย่างใด
เลขตู้: 68/33716

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020