เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/8514
วันที่: 14 ตุลาคม 2548
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย
และการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ถ) มาตรา 86/4 พระราชบัญญัติเทศบาล พระราชบัญญัติสาธารณสุข
ข้อหารือ: กรณีการจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยและการ
ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ราย สำนักงานเทศบาล โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า
สำนักงานเทศบาลฯ จัดทำโครงการจัดเก็บค่าน้ำประปารวมกับค่าธรรมเนียมจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ ค่าน้ำประปาที่สำนักงานเทศบาลฯ
จัดเก็บต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากเป็นรายได้ของสำนักงานเทศบาลฯ ที่เป็น
เทศพาณิชย์ ซึ่งสำนักงานเทศบาลฯ ได้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่ปรากฏใน
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ส่วนค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยเป็นการ
ให้บริการที่เป็นหน้าที่ของเทศบาล โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมตามเทศบัญญัติของเทศบาลนคร การจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
สำนักงานเทศบาลฯ มีความเห็นว่า ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงหารือว่า
1. ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มใช่หรือไม่
2. ใบเสร็จรับเงินซึ่งเป็นใบกำกับภาษีที่รวมค่าน้ำประปาและค่าธรรมเนียม
จัดเก็บขยะมูลฝอยตามตัวอย่างที่แนบมาประกอบการพิจารณาใช้ได้หรือไม่ ต่อมา
สำนักงานเทศบาลฯ มีหนังสือถึงกรมสรรพากรขออนุมัติใช้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับ
ภาษีที่ได้จัดพิมพ์ไว้แล้วจำนวน 167,636 ฉบับ ตามตัวอย่างที่ได้ส่งมาให้พิจารณา
หากต้องแก้ไขรายละเอียดในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีจะขอแก้ไขให้ถูกต้องใน
คราวต่อไป
แนววินิจฉัย: 1. การจัดเก็บขยะมูลฝอยเป็นหน้าที่ของเทศบาลตามมาตรา 50 และ
มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ประกอบกับมาตรา 18 และ
มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งบัญญัติให้การกำจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้น และห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่ง
ปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับค่าตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้น การจัดเก็บขยะมูลฝอยจึงเป็น
การให้บริการสาธารณะ และเป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการเพื่อการ
สาธารณสุข โดยไม่แสวงหากำไรตามมาตรา 20(4) แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งบัญญัติให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่นในการเก็บขยะและขนส่ง
ปฏิกูล หรือมูลฝอยไม่เกินอัตราตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น การจัดเก็บขยะ
มูลฝอยจึงเป็นการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่นที่มิใช่การพาณิชย์ จึงได้รับ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ถ) แห่งประมวลรัษฎากร
2. กรณีสำนักงานเทศบาลฯ ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเพื่อเรียกเก็บค่า
น้ำประปาและค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยรวมไว้ในฉบับเดียวกันนั้น สำนักงาน
เทศบาลฯ สามารถออกใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร โดย
ระบุชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ มูลค่าสินค้าหรือบริการทั้งประเภทที่ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับ
ภาษี ในฉบับเดียวกัน โดยต้องแสดงรหัสหรือเครื่องหมายที่แสดงความแตกต่าง
ระหว่างรายการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและรายการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้
ชัดเจน ตามข้อ 4 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.86/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากร
เฉพาะที่มีลักษณะเป็นแบบเต็มรูป ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
3. สำหรับรูปแบบของใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่รวมค่าน้ำประปาและ
ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยอยู่ในฉบับเดียวกันที่สำนักงานเทศบาลฯ ขอให้
พิจารณานั้น เห็นว่า ได้มีการแยกรายการที่แสดงให้เห็นชัดเจนระหว่างรายการที่
ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว ส่วนรายการใน
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีมีรายการครบถ้วนทุกรายการ แต่บางรายการใช้
ถ้อยคำไม่ถูกต้องชัดเจนตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร และระบุมาตราที่
ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ถูกต้อง จึงขอให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 2
รายการ ดังนี้
3.1 รายการที่ต้องกำหนดไว้ในใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4(4) แห่ง
ประมวลรัษฎากร คือ หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับของ
เล่ม ถ้ามี แต่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีของสำนักงานเทศบาลฯ ระบุเฉพาะเลขที่
เล่มที่ใบเสร็จรับเงินเท่านั้น ถ้าใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีใช้เลขที่เดียวกันให้ใช้
“เลขที่ ….. เล่มที่ ……”
3.2 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีของสำนักงานเทศบาลฯ ข้อความใน
ส่วนของหมายเหตุระบุว่า “ค่าเก็บขยะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา
81/3(3) แห่งประมวลรัษฎากร”นั้น ไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องคือ “ค่าเก็บขยะได้รับยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ถ) แห่งประมวลรัษฎากร”
กรณีที่สำนักงานเทศบาลฯ ขอผ่อนผันใช้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีตาม
ตัวอย่างที่ส่งไปให้พิจารณาซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้แล้วเป็นจำนวน 167,636 ฉบับ และจะ
ขอแก้ไขรายละเอียดให้ถูกต้องในคราวต่อไปนั้น ให้สำนักงานเทศบาลฯ ใช้
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่พิมพ์ไว้แล้วได้ เนื่องจากเป็นใบกำกับภาษีที่มี
ข้อความและรายการครบถ้วนตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร แต่ให้แก้ไข
ข้อความในส่วนหมายเหตุให้ถูกต้องว่า “ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา
81(1)(ถ) แห่งประมวลรัษฎากร” และเมื่อสำนักงานเทศบาลฯ จัดพิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีในคราวต่อไปขอให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องด้วย
เลขตู้: 68/33611

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020