เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./8513
วันที่: 14 ตุลาคม 2548
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม หารือเพิ่มเติมกรณีนำเข้าน้ำมันปลา Crude Salmon Fish Oil
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ข) มาตรา 81(1)(จ) มาตรา 81(2)(ก)
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการนำเข้าน้ำมันปลา Crude Salmon Fish Oil จาก
ต่างประเทศ เพื่อจำหน่ายให้โรงงานอาหารสัตว์ใช้เป็นวัตถุดิบในการผสมอาหาร
สัตว์ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2546 ในการนำเข้าสินค้าดังกล่าวกรมศุลกากรไม่เรียก
เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มโดยระบุไว้ในใบขนสินค้าว่ายกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา
81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อบริษัทฯ ขายสินค้าดังกล่าวจึงมิได้เรียกเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้า เนื่องจากเห็นว่ากรมศุลกากรยกเว้นภาษีให้ตามที่ระบุไว้
ในใบขนสินค้าประกอบกับหนังสือตอบข้อหารือของกรมสรรพากรที่ กค 0811/
พ.12685 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2544 ซึ่งวินิจฉัยว่าสินค้าดังกล่าวได้รับยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ต่อมาเดือนธันวาคม
2546 บริษัทฯ ได้นำเข้าสินค้าดังกล่าวอีก แต่ได้รับแจ้งจากกรมศุลกากรว่าบริษัทฯ
จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากสินค้าไม่ได้รับยกเว้นภาษี บริษัทฯ จึงหารือไป
ยังสำนักงานสรรพากรภาคและได้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มแก่กรมศุลกากร และเมื่อ
บริษัทฯ ขายสินค้าได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้า ต่อมาบริษัทฯ ได้รับ
หนังสือตอบข้อหารือจากสำนักงานสรรพากรภาคว่า สินค้าดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ ถูกสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครเรียก
ตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่ม และแจ้งว่าบริษัทฯ ปฏิบัติไม่ถูกต้องกล่าวคือสินค้าน้ำมัน
ปลาที่บริษัทฯ นำเข้าทั้งหมดจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มย้อนหลังทั้งปี 2546 หากไม่
ชำระภาษีให้ถูกต้อง จะถูกประเมินภาษีพร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
บริษัทฯ หารือว่า บริษัทฯ ไม่ได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากโรงงานอาหาร
สัตว์เพราะถือปฏิบัติตามกรมศุลกากรที่ไม่ได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้า
น้ำมันปลา และหนังสือตอบข้อหารือของกรมสรรพากรข้างต้นเป็นความผิดของ
บริษัทฯ หรือไม่ เพราะกรมสรรพากรตอบข้อหารือแตกต่างกัน ทั้งที่เป็นสินค้าชนิด
เดียวกันมีทั้งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ
ไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี และได้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานแต่ละ
แห่งกำหนดไว้โดยเคร่งครัด การที่บริษัทฯ จะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มย้อนหลัง
สร้างความเดือดร้อนแก่บริษัทฯและเป็นการลงโทษที่ไม่เป็นธรรม
แนววินิจฉัย: การพิจารณาวินิจฉัยข้อหารือย่อมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและข้อมูลที่ผู้หารือ
แต่ละรายแจ้งให้ทราบ โดยนำมาพิจารณาประกอบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณี
บริษัทฯ นำเข้าน้ำมันปลา Crude Salmon Fish Oil นั้น ได้พิจารณาจากข้อเท็จจริง
ที่บริษัทฯ แจ้ง ประกอบกับพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525
และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ที่เกี่ยวข้องเห็นว่า น้ำมันปลาเป็นสินค้า
ที่ผ่านกระบวนการหรือกรรมวิธีเพื่อแปรสภาพเป็นสินค้าอื่นแล้ว และเป็นน้ำมันที่
สกัดจากสัตว์ซึ่งบรรจุในภาชนะที่ผนึกในลักษณะมั่นคง ไม่ได้รับยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร นอกจากนั้นยังเข้า
ลักษณะเป็นวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์และมิใช่อาหารเสริมสำหรับสัตว์ จึงไม่เข้า
ลักษณะเป็นอาหารสัตว์ ตามมาตรา 81(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร และไม่เข้า
ลักษณะเป็นยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์ เพื่อบำรุง รักษา ป้องกัน ทำลาย หรือ
กำจัดศัตรูหรือโรคของสัตว์ ตามมาตรา 81(1)( จ) แห่งประมวลรัษฎากร การนำเข้า
สินค้าดังกล่าวจึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวล
รัษฎากร หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัทฯ ไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม
บริษัทฯ ก็มีสิทธิยื่นคำร้องของดหรือลดเบี้ยปรับต่อเจ้าพนักงานประเมิน ตามคำสั่ง
กรมสรรพากร ที่ ท.ป.81/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม
ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 22 มาตรา 26 มาตรา
67 ตรี มาตรา 89 และมาตรา 91/21(6) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 9 กรกฎาคม
พ.ศ. 2542
เลขตู้: 68/33610

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020