เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./8517
วันที่: 14 ตุลาคม 2548
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายยาและเคมีภัณฑ์สำหรับสัตว์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(จ)
ข้อหารือ: กรณีการขายยาและเคมีภัณฑ์สำหรับสัตว์ ราย บริษัท อ. จำกัด มี
เครื่องหมายการค้าว่า RQ โดยบริษัทฯ ซื้อสารเคมีหลายชนิดมาผสมเป็นสินค้าดังนี้
1. น้ำใส RQ ซุปเปอร์คลีน มีคุณสมบัติทำให้น้ำใส เพื่อให้ปลาอยู่สบาย
2. RQ ซุปเปอร์มาลาไคท์ มีคุณสมบัติ รักษาโรคจุดขาว เน่าเปื่อย, ตกเลือด,
เห็บหนอนสมอ, ซึม เบื่ออาหาร
3. RQ มาลาไคท์ กรีนเอฟ มีคุณสมบัติรักษาโรคจุดขาว เน่าเปื่อย, ตกเลือด,
เห็บหนอนสมอ, ซึม เบื่ออาหาร
4. RQ ลดคลอรีน มีคุณสมบัติปรับสภาพน้ำที่มีคลอรีน เพื่อลดคลอรีนจนเกือบ
หมด เพื่อให้ปลาอยู่สบาย
5. Green off มีคุณสมบัติ ควบคุมปริมาณสาหร่าย เพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะกับปลา
6. ผงออกซิเจน มีคุณสมบัติ ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย จุลินทรีย์ และเพิ่มปริมาณ
ออกซิเจนให้ปลา
จึงหารือว่า สินค้าของบริษัทฯ จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(จ)
แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. สินค้าตาม 1. 4. 5. และ 6. เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับสิ่งแวดล้อมใช้
ในการปรับสภาพน้ำเพื่อให้ปลาอยู่สบาย สินค้าดังกล่าว จึงไม่เข้าลักษณะเป็นยา
หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์เพื่อบำรุงรักษา ป้องกัน ทำลาย หรือกำจัดศัตรูหรือ
โรคของสัตว์ จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(จ) แห่งประมวล
รัษฎากร
2. สินค้าตาม 2 และ 3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติรักษาโรคจุดขาว เน่า
เปื่อย ตกเลือด เห็บหนอนสมอ ซึม เบื่ออาหาร สินค้าดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นยา
หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์เพื่อบำรุงรักษา ป้องกัน หรือกำจัดศัตรูหรือโรคของ
สัตว์ จึงได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 68/33614

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020