เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706(กม.07)/1205
วันที่: 19 ธันวาคม 2548
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายค่าบริการให้บริษัทในต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/2 และมาตรา 83/6 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ: บริษัทฯ ได้ตกลงทำสัญญาบริการกับบริษัท เอบี ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวีเดนเพื่อคุ้มครองให้นโยบายในกลุ่มของบริษัทดำเนินไปโดยราบรื่นและ
ลดค่าใช้จ่ายของกลุ่ม สรุปสาระสำคัญของข้อตกลงตามสัญญาได้ ดังนี้
1. บริษัท เอบี หรือผู้ได้รับมอบหมายให้บริการแก่บริษัทฯ เมื่อได้รับการร้องขอภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงเท่าที่จะทำได้
2. บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการให้บริการแต่ละครั้งทุก 3 เดือน เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นด้วยลายลักษณ์อักษร ถ้าจ่ายช้ากว่ากำหนด บริษัทฯ
จะต้องชำระดอกเบี้ยแก่บริษัท เอบี ตามกฎหมายของประเทศสวีเดนหรือตามหลักการอื่น ๆ ทั่วไป
3. บริษัท เอบี มีภาระต้องรับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือ ให้การบริการและให้ข่าวสารแก่บริษัทฯ แต่จะไม่รับรองว่า ข้อมูลที่ให้ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนและไม่ว่า
กรณีใดก็ตามไม่ต้องรับผิดชอบต่อการขาดทุนหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในการนำข้อมูลมาใช้ นอกจากพิสูจน์ได้ชัดว่า ความเสียหายเกิดจากการไม่ระมัดระวังและ
ไม่ได้ให้รูปแบบที่ครบถ้วนสมบูรณ์
4. บริษัทฯ จะต้องรักษาเป็นความลับอย่างเข้มงวดและจะต้องไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่สาม ไม่ว่าโดยลักษณะใดก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอม
จากบริษัท เอบี เป็นลายลักษณ์อักษรบริษัทฯ จึงหารือว่า ค่าบริการตามสัญญาให้บริการดังกล่าวจะต้องหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายและต้องยื่นแบบ ภ.พ.36 หรือไม่
แนววินิจฉัย: การให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรักษาความลับในด้านการค้า ความรู้เฉพาะทางหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจที่ได้รับอย่างเข้มงวดและจะต้องไม่นำ
ข้อมูลดังกล่าวไปติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่สาม ไม่ว่าโดยลักษณะใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อเท็จจริงข้างต้น ค่าตอบแทนที่เกิดจากการให้บริการ
ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นค่าตอบแทนจากการใช้หรือสิทธิในการใช้สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง ผังสูตรลับ หรือกรรมวิธีลับหรือเพื่อข้อสนเทศเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งถือเป็นค่าสิทธิ ตามข้อ 12 วรรคสาม แห่งอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนฯ ระหว่างประเทศไทย
กับประเทศสวีเดน บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 และนำส่งตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 12 วรรคสอง
แห่งอนุสัญญาฯ ดังกล่าว สำหรับการให้บริการในกรณีนี้ได้กระทำในต่างประเทศและมีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร บริษัทต่างประเทศผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
โดยบริษัทฯ ผู้จ่ายค่าบริการมีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.36 ทั้งนี้ ตามมาตรา 77/2 วรรคสาม และมาตรา 83/6(2) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 68/33764

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020