เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./8300
วันที่: 6 ตุลาคม 2548
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม การขายน้ำมันดิบของพืช
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ก)
ข้อหารือ: บริษัท ก จำกัด เป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน (Bio –
Diesel) ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยใช้ปาล์มน้ำมันดิบและ
ไขน้ำมันปาล์มมาเป็นวัตถุดิบ บริษัทฯ ได้จัดซื้อวัตถุดิบคือน้ำมันปาล์มดิบและไขน้ำมัน
ปาล์มเพื่อนำมาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลโดยการเติม
สารเคมี 2 – 3 ชนิดผสมในน้ำมันปาล์มชนิดต่าง ๆ ซึ่งสารเคมีที่ผสมลงไปนั้นจะไปทำ
ปฏิกิริยากับน้ำมันปาล์มทำให้น้ำมันปาล์มที่ผ่านการผสมสารเคมีนั้นใช้กับเครื่องยนต์
ดีเซลได้ ซึ่งน้ำมันไปโอดีเซลชนิดต่าง ๆ ที่ผลิตแล้ว
1. ยังคงลักษณะเป็นน้ำมันพืช
2. ไม่ได้แปรสภาพเป็นอาหาร หรือสามารถนำไปใช้เป็นอาหาร หรือเป็น
ส่วนผสมของอาหารใด ๆ ได้
3. ไม่ได้บรรจุในภาชนะหรือหีบห่อผนึกในลักษณะมั่นคง ไม่มียี่ห้อหรือ
เครื่องหมายการค้า
ทั้งนี้ น้ำมันพืชที่บริษัทฯ นำมาผลิต ได้แก่ น้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil)
ไขน้ำมันปาล์ม (Palm Steirine) ชนิดต่าง ๆ และน้ำมันจากพืชอื่น ๆ รวมทั้งไขมันของ
พืชต่าง ๆ ซึ่งน้ำมันพืชทั้งหมดเป็นผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรที่ผ่านการบีบ
คั้น สกัด และกระทำด้วยกรรมวิธีการต่าง ๆ ให้เป็นน้ำมันพืชและไขของน้ำมันพืช
บริษัทฯ มีความเข้าใจว่า บริษัทฯ จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อ
น้ำมันปาล์มดิบ ไขน้ำมันปาล์ม กรดปาล์ม และจากการขายน้ำมันไบโอดีเซลดังกล่าว
ทั้งนี้ ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรที่ 23/2536 เรื่อง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม การขายน้ำมันดิบของพืช ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2536 ถูกต้อง
หรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. กรณีบริษัทฯ ซื้อน้ำมันปาล์มดิบ ไขน้ำมันปาล์ม กรดปาล์ม เพื่อเป็นวัตถุดิบ
นำมาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล หากปรากฏว่าเกษตรกรหรือผู้ขายได้ขายน้ำมันดิบของ
พืชที่ยังมิได้แปรรูปหรือแปรสภาพให้แก่บริษัทฯ เข้าลักษณะเป็นการขายพืชผลและ
วัตถุพลอยได้จากพืชที่รักษาสภาพไว้เพื่อมิให้เสียเพื่อการขายปลีกหรือขายส่ง ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร และคำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรที่ 23/2536ฯ
2. กรณีบริษัทฯ ขายน้ำมันไบโอดีเซล โดยการนำน้ำมันปาล์มชนิดต่าง ๆ มา
เติมสารเคมีตามข้อเท็จจริง ไม่เข้าลักษณะเป็นการขายพืชผลทางการเกษตรที่จะได้รับ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากเป็นการขาย
น้ำมันดิบของพืชที่ต้องผ่านกระบวนการผลิตและได้มีการแปรรูปและแปรสภาพไปโดย
สิ้นเชิง น้ำมันไบโอดีเซลจึงเข้าลักษณะเป็นสินค้าตามมาตรา 77/1(9) แห่งประมวล
รัษฎากร ดังนั้น บริษัทฯ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายน้ำมันไบโอดีเซลตาม
มาตรา 77/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 68/33602

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020