เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./9210
วันที่: 7 พฤศจิกายน 2548
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้เช่าซื้อ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 78(2)(ก) และมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ: บริษัทฯ ได้ขายรถจักรยานยนต์ให้แก่ผู้ซื้อโดยได้ชำระเงินล่วงหน้าเป็นค่ารถ
จักรยานยนต์บางส่วน และทำสัญญาเช่าซื้อกำหนดจำนวนเงินผ่อนชำระเป็นงวด ๆ
สำหรับเงินส่วนที่เหลือ ต่อมาลูกค้าขอเปลี่ยนเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดตามราคา
ขายเงินสดก่อนถึงกำหนดชำระเงินค่างวดงวดแรก จึงหารือว่า
1. สัญญาเช่าซื้อที่บริษัทฯ จัดทำมีผลทางกฎหมายหรือยังและหากมีผลในทาง
กฎหมาย บริษัทฯ จะต้องมีการยกเลิกสัญญาให้เช่าซื้อตามข้อ 2(6) ของคำสั่ง
กรมสรรพากร ที่ ป.36/2536ฯ หรือไม่ เพราะบริษัทฯ ยังมิได้รับชำระเงินค่างวด
ตามสัญญาเนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดรับชำระเงินค่างวดงวดแรก
2. เมื่อเปลี่ยนการขายมาเป็นขายเสร็จเด็ดขาด ถือว่าการแสดงราคาขายเงินสด
ของบริษัทฯ เป็นไปโดยถูกต้องความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะเกิดขึ้น
เมื่อใด ด้วยจำนวนเงินเท่าใด เพราะบริษัทฯ ได้ส่งมอบรถจักรยานยนต์ให้แก่ลูกค้า
ตั้งแต่วันที่ลูกค้าชำระราคาสินค้าบางส่วนโดยกรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่ได้โอน แต่
เมื่อเปลี่ยนเป็นขายเสร็จเด็ดขาดกรรมสิทธิ์ในสินค้าจะต้องโอนทันทีกรณีนี้บริษัทฯ
ต้องยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับแรก (เงินค่ารถจักรยานยนต์บางส่วน) ซึ่งบริษัทฯ ได้
นำส่งภาษีขายไปแล้วและออกฉบับใหม่โดยแสดงราคาขายเต็มหรือไม่ต้องยกเลิก
ใบกำกับภาษีฉบับแรกและออกอีก 1 ฉบับ แสดงเฉพาะราคาสินค้าส่วนที่ยังคง
เหลืออยู่และนำส่งภาษีขายเฉพาะส่วนนี้ในการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
บริษัทฯ จะต้องบันทึกรายการตั้งแต่วันที่ออกใบกำกับภาษีฉบับแรกหรือรับชำระ
เงินส่วนที่เหลือครบถ้วน
แนววินิจฉัย: การที่บริษัทฯ ขายรถจักรยานยนต์ให้แก่ผู้ซื้อโดยผู้ซื้อได้ชำระเงินล่วงหน้าเป็น
ค่ารถจักรยานยนต์บางส่วน และทำสัญญาเช่าซื้อกำหนดจำนวนเงินผ่อนชำระเป็น
งวด ๆ โดยเงินส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะออกใบกำกับภาษีเมื่อถึงกำหนดชำระราคา
ตามงวดที่ถึงกำหนดชำระราคาแต่ละงวดนั้น เป็นการปฏิบัติชอบด้วยกฎหมายแล้ว
สำหรับกรณีผู้ซื้อขอเปลี่ยนเป็นการขายซื้อขายเสร็จเด็ดขาดโดยชำระเงินตามราคา
ขายเงินสดและชำระราคารถจักรยานยนต์ก่อนถึงกำหนดชำระราคางวดแรก เข้า
ลักษณะเป็นการขายสินค้าตามสัญญาให้เช่าซื้อที่ได้มีการรับชำระราคาสินค้าก่อน
ถึงกำหนดชำระราคาตามงวดที่กำหนดตามมาตรา 78(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับมูลค่าสินค้าส่วนที่เหลือจึงเกิดขึ้นเมื่อ
ได้มีการรับชำระราคาสินค้า บริษัทฯ ต้องจัดทำใบกำกับภาษีและสำเนาใบกำกับ
ภาษีสำหรับมูลค่าส่วนที่เหลือที่ได้รับชำระทันทีตามมาตรา 86 แห่งประมวล
รัษฎากร จึงไม่มีกรณีต้องยกเลิกสัญญาให้เช่าซื้อหรือใบกำกับภาษีแต่อย่างใด ส่วน
การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบให้ลงรายการตามปริมาณสินค้าหรือวัตถุดิบ
ตามข้อ 9 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 89)
เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการจัดทำรายงาน การ
ลงรายการในรายงานการเก็บใบกำกับภาษีและเอกสารหลักฐานอื่นที่ใช้ประกอบการ
ลงรายงานภาษีซื้อตามมาตรา 87 และมาตรา 87/3 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร
ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2542
เลขตู้: 68/33653

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020