เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/8802
วันที่: 25 ตุลาคม 2548
เรื่อง: อากรแสตมป์ กรณียกที่ดินให้กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อกฎหมาย: พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547
ข้อหารือ: ส. มีความประสงค์จะมอบที่ดินที่ตั้งอยู่ในตำบลทับคล้อ อำเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจิตรให้กับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา โดยให้
ดำเนินการจัดตั้งเป็นสถานศึกษา (มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยหรือโรงเรียน) ทั้งขอให้
ดำเนินการโดยเร็วภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี กระทรวงศึกษาธิการเห็นว่า
การบริจาคที่ดินในกรณีดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างยิ่ง จึงขอให้
กรมสรรพากรยกเว้นอากรแสตมป์จากการรับมอบที่ดิน
แนววินิจฉัย: กรณี ส. บริจาคที่ดินให้แก่สถานศึกษาตามโครงการพระราชดำริ สถานศึกษาตาม
นโยบายที่จะระดมพลังเพื่อเร่งรัดปรับปรุงคุณภาพและสถานศึกษาที่รองรับพัฒนาเด็ก
ด้อยโอกาส เด็กพิการตามรายชื่อสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด ก็
จะได้รับยกเว้นอากรแสตมป์กรณีใบรับสำหรับการโอนหรือก่อตั้งสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547 ประกอบกับ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับเงินได้
ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548 แต่กรณี
บริจาคที่ดินให้กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์แต่อย่างใด
เลขตู้: 68/33643

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020