เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/10027
วันที่: 30 พฤศจิกายน 2548
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่
ข้อกฎหมาย: มาตรา 42 (10)
ข้อหารือ: ตั้งแต่ต้นปี 2547 ประเทศไทยได้ประสบปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดนก
หน่วยงานของภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องเข้ามาดูแล
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ เพื่อไม่ให้โรคระบาดและแพร่กระจายไปเป็นวงกว้างมากกว่านี้
และได้มีคำสั่งให้ทำลายไก่ทุกชนิดที่ตรวจพบว่ามีเชื้อโรคระบาดไข้หวัดนกและ
ทำลายเป็นวงกว้างในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยรัฐบาลเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายอัน
เนื่องจากการถูกสั่งทำลายไก่ในครั้งนี้ให้แก่เกษตรกรตามจำนวนไก่ที่ได้ทำลาย ซึ่ง
จากการที่รัฐบาลได้จ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่เกษตรกรไปแล้วนั้น จะถือว่าเงินส่วนนี้
เป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลเมื่อถึงสิ้นปีหรือไม่ อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่า
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่จะได้รับเงินชดเชยจากการทำลายไก่จำนวนหนึ่ง แต่เกษตรกร
ยังคงได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องจากต้องสูญเสียอาชีพการเลี้ยงไก่ และยังไม่
สามารถเข้าเลี้ยงไก่ได้ใหม่ เพราะกฎระเบียบที่เข้มงวดของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รวมทั้งไม่มีความมั่นใจว่าโรคระบาดจะหมดไป จึงยังไม่มีรายได้ส่วนอื่นเข้า
มาจุนเจือครอบครัว ดังนั้น สมาคมฯ จึงขอให้กรมสรรพากรยกเว้นภาษีเงินได้ของ
เกษตรกรจากเงินส่วนที่เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
แนววินิจฉัย: เงินชดเชยที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ที่ประสบปัญหาของโรค
ไข้หวัดนกตามข้อเท็จจริง เข้าลักษณะเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่
ธรรมจรรยา ตามมาตรา 42(10) แห่งประมวลรัษฎากร จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมา
รวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เลขตู้: 68/33704

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020