เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/10906
วันที่: 29 ธันวาคม 2548
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำสินค้าไปใช้เพื่อการประกอบกิจการของตนเอง
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(8) (11) (12) มาตรา 87 มาตรา 77/1 (8)(ง) และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 100
ข้อหารือ: บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประกอบกิจการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งออก บริษัทฯ ได้นำเข้า
วัตถุดิบลวดทองคำ จาก M ประเทศมาเลเซีย การนำเข้าวัตถุดิบดังกล่าว ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้า และได้รับสิทธิวางประกันเพื่อเป็นประกันภาษีมูลค่าเพิ่มโดย
บริษัทฯ เป็นผู้ยื่นใบขนสินค้าเพื่อดำเนินพิธีการนำเข้า ซึ่งตามบันทึกข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างบริษัทฯ กับ M ผู้ขาย ได้มอบให้บริษัทฯ นำวัตถุดิบดังกล่าวไปเก็บไว้ที่
คลังสินค้าของบริษัทฯ โดยไม่มีค่าตอบแทน หากวัตถุดิบดังกล่าวเกิดการสูญหายหรือเสียหายอย่างใดๆ บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนการชำระเงินและการโอนกรรมสิทธิ์จะเป็น
ไปตามปริมาณการเบิกวัตถุดิบที่บริษัทฯ เบิกออกจากคลังสินค้าเพื่อนำไปใช้ผลิตสินค้าเซมิคอนดักเตอร์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงขอทราบว่า กรณีการเบิกวัตถุดิบลวดทองคำ ออกจาก
คลังสินค้าของบริษัทฯ เพื่อนำไปใช้ผลิตสินค้าข้างต้น จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและออกใบกำกับภาษีหรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ประกอบกิจการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งออก โดยนำเข้าวัตถุดิบลวดทองคำจากประเทศมาเลเซีย มาเก็บไว้ที่คลัง
สินค้าของบริษัทฯ ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว ถือได้ว่า M ได้ขายวัตถุดิบลวดทองคำ ให้แก่บริษัทฯ แล้ว ต่อมาเมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินพิธีการศุลกากรเพื่อนำเข้าวัตถุดิบดังกล่าวเข้ามา
ในราชอาณาจักร บริษัทฯ จึงมีฐานะเป็นผู้นำเข้า รวมทั้งมีหน้าที่จัดทำรายงานเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ตามมาตรา 77/1(8)(11)และ (12)และมาตรา 87
แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น กรณีบริษัทฯ นำวัตถุดิบลวดทองคำ ที่เก็บไว้ในคลังสินค้าของบริษัทฯ เพื่อไปใช้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ถือเป็น
การนำสินค้าไปใช้เพื่อการประกอบกิจการของตนโดยตรง ไม่ถือเป็นการขายตามมาตรา 77/1(8)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 1) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการนำสินค้าไปใช้เพื่อการประกอบกิจการของตนเองโดยตรง ตามมาตรา 77/1(8)(ง)
แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2534 บริษัทฯ จึงไม่ต้องออกใบกำกับภาษีและไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด
เลขตู้: 68/33786

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020