เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ/10582
วันที่: 19 ธันวาคม 2548
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการระบบสัญญาณ (VOIP)
ข้อกฎหมาย: มาตรา 80/1(2) และมาตรา 80
ข้อหารือ: บริษัท ฟ. จำกัด ได้ให้บริการระบบสัญญาณ Voic over internet protocal (VOIP)
กับการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) ตามสัญญาบริษัทฯ จะเป็นผู้ลงทุนและจัดหาวงจรและอุปกรณ์ในระบบเพื่อให้ กสท. ใช้สำหรับทดสอบบริการ
VOIP ขาเข้าประเทศไทย ผ่านเครือข่ายที่ใช้โปรโตคอล TCP/IP ในลักษณะ PONE TO PONE (ต้นทางและปลายทางจะเป็น
ข้อมูลเสียง) และบริษัทฯ ตกลงจัดให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างประเทศจากประเทศต้นทางต่าง ๆ เข้ากับเครือข่ายที่ใช้โปรโตคอล TCP/IP ของ
ประเทศต้นทางที่ได้ทำสัญญากันภายหลัง บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ บริษัท ป. เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ไม่มีสถานประกอบการ
หรือตัวแทนในประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการวงจรหรือคู่สายโทรศัพท์ในประเทศต้นทาง โดยลูกค้าของบริษัท ป. เป็นผู้โทรศัพท์ผ่านเครือข่าย Internet
Protocal มายังโทรศัพท์หมายเลขปลายทางในประเทศไทย ซึ่งเรียกว่า Voic over internet protocal บริษัทฯ คิด
ค่าใช้บริการที่โทร.เข้าประเทศไทย กับบริษัท ป. ในอัตราร้อยละ 0.05 เหรียญสหรัฐ/นาที
แนววินิจฉัย: กรณีที่บริษัท ฟ. ให้บริการส่งข้อมูลเสียงผ่านเครือข่าย Internet Protocal ซึ่งผู้ใช้บริการโทรศัพท์เป็นลูกค้าของบริษัท ป.ในต่างประเทศ
ได้โทรศัพท์มายังหมายเลขปลายทางในประเทศไทย และบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ป. ในอัตราร้อยละ 0.05 เหรียญสหรัฐ/นาที ถือเป็นการให้บริการ
ในราชอาณาจักร และไม่เข้าลักษณะเป็นการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร และได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวล
รัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(1) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 105)ฯ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
บริษัทฯ จึงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 ตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 68/33757

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020