เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706(กม.01)/1044
วันที่: 8 พฤศจิกายน 2548
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการให้บริการจัดการประชุมระหว่างประเทศผ่าน จอภาพโทรทัศน์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 70 และมาตรา 83/6 (2) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ: บริษัทฯ ทำสัญญาขอใช้บริการจัดการประชุมระหว่างประเทศทางจอภาพกับ P
ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับอุปกรณ์หรือ
เครื่องมือในการดำเนินการประชุมทางจอภาพ (VDO Conference) บริษัทฯ จะเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์เองทั้งสิ้น ส่วนขั้นตอนการจัดประชุมนั้น บริษัทฯ ในฐานะ
ผู้ใช้บริการต้องยื่นคำขอตามแบบที่ผู้ให้บริการกำหนดโดยวิธีออนไลน์ ทางเสียง
โทรสาร หรืออีเมล์ เมื่อผู้ให้บริการตกลงรับที่จะดำเนินการจัดประชุมให้แล้วสัญญา
จึงเริ่มต้น อันมีผลให้บริษัทฯ สามารถประชุมกับบุคคลอื่นในต่างประเทศได้ ซึ่งใน
การให้บริการนี้ P มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยบริษัทฯ เห็นว่า บริการที่จ่าย
ไปยังต่างประเทศดังกล่าว มิใช่เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3) แห่งประมวล
รัษฎากร จึงไม่ต้องหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายตามมาตรา 70 แห่งประมวล
รัษฎากรแต่อย่างใด ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กรณีดังกล่าวบริษัท P เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ได้รับเงินได้
ค่าบริการเครือข่าย (Network charges) ค่าบริการเชื่อมต่อ (Bridging Service
Charge) และค่าบริการรายเดือน ซึ่งเงินได้ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึง
ประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ที่จ่ายจากประเทศไทย บริษัท P
จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
แต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อบริษัท พ. จ่ายเงินได้ดังกล่าวออกไป จึงไม่มีหน้าที่หักและ
นำส่งภาษีแต่อย่างใด
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
กรณีดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการบริการที่ผู้ประกอบการได้ให้บริการใน
ต่างประเทศ และมีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักรซึ่งอยู่ในบังคับต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น เมื่อบริษัท พ.
จ่ายเงินค่าบริการดังกล่าวออกไป จึงมีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา
83/6(2) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 68/33666

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020