เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/9689
วันที่: 18 พฤศจิกายน 2548
เรื่อง: การคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 9, มาตรา 70, มาตรา 70 ทวิ
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าเอททีลีน (สารเคมีเหลวซึ่งใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติก) บริษัทฯ ทำสัญญาขายสินค้าเอททีลีนให้กับ
ลูกค้าที่อยู่ในประเทศ โดยสินค้าที่ขายเป็นสินค้าซึ่งตามประเพณีทางการค้าทั่วไป
ต้องกำหนดราคาขายโดยอ้างอิงราคาตลาดโลก ซึ่งเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ
ในการออกใบกำกับภาษี บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร และ
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.71/2541 เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็น
เงินตราไทยในการปฏิบัติการเพื่อหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย การหักภาษีตามมาตรา
70 และมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร การออกใบกำกับภาษีและการลง
รายการในรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2541 โดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอ้างอิงประจำวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้
เป็นอัตราแลกเปลี่ยนในการคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในวันถัดไป
ซึ่งทำให้มูลค่าตามใบกำกับภาษีไม่ตรงกับสัญญาซื้อขาย บริษัทฯ จึงหารือว่า หาก
บริษัทฯ จะแก้ไขสัญญาซื้อขายใหม่ โดยจะกำหนดราคาซื้อขายเป็นเงินสกุลบาท
ตามสูตรราคาที่กำหนดไว้ ดังนี้
ค่าสัมประสิทธิ์ *CFR SEA (USD/TON) - ค่าขนส่งคงที่ (USD/TON)
(CER SEA คือ ราคาซื้อขายในตลาด South East Asia) โดยราคาข้างต้นจะแปลง
ค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราขายถัวเฉลี่ยทั้งทางตั๋วเงินและทางโทรเลขที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกำหนดในแต่ละวันของเดือนที่มีการซื้อขาย และบริษัทฯ กับลูกค้า
จะทบทวนอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงตามสถานการณ์ตลาดของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ เข้าใจว่า เมื่อสัญญากำหนดราคาสินค้าเป็น
หน่วยเงินบาท แม้อ้างอิงราคาตลาดซึ่งเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ไม่
อยู่ในบังคับของ คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.71/2541ฯ ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.
2541 ในการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และการออกใบกำกับภาษีถูกต้อง
หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีบริษัทฯ ขายสินค้าโดยการกำหนดราคาขายที่ต้องอ้างอิงราคาตลาดโลก
ซึ่งเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ ถือเป็นการขายสินค้าหรือการให้บริการที่ตกลง
ราคาขายสินค้าหรือบริการเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น ไม่ว่าบริษัทฯ จะ
กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอนตามสูตรการคำนวณของบริษัทฯ หรือมีข้อตกลง
ชำระราคาเป็นหน่วยเงินบาท บริษัทฯ จะต้องแสดงมูลค่าของสินค้าและจำนวน
ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นหน่วยเงินตราไทยในใบกำกับภาษี โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตาม
มาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ตามมาตรา 9 มาตรา 65 ทวิ (5)
มาตรา 65 ทวิ (8) และมาตรา 79/4 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2548
เลขตู้: 68/33689

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020