เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/9215
วันที่: 7 พฤศจิกายน 2548
เรื่อง: สิทธิการรับคืนเงินภาษีเพื่อการบริโภค (Consumption Tax)
ข้อกฎหมาย: ราชการเป็นคู่สัญญาจ้างจัดนิทรรศการและบริหารจัดการอาคารแสดงนิทรรศการไทย World Expo 2005
ข้อหารือ: ราชการเป็นคู่สัญญาจ้างจัดนิทรรศการและบริหารจัดการอาคารแสดงนิทรรศการไทย World
Expo 2005 กับบริษัท ก. จำกัด ผู้รับจ้าง บริษัทฯ แจ้งขอใช้สิทธิในการเรียกคืนเงินค่าภาษีเพื่อ
การบริโภค (Consumption Tax) ตามที่คณะจัดงาน Expo คืนให้กับคู่สัญญา (Official Participant)
ซึ่งบริษัทฯ ขอให้ราชการในฐานะคู่สัญญากับคณะจัดงาน Expo ยื่นเอกสารหลักฐานให้กับคณะจัด
งาน Expo ในการขอรับคืนเงินค่าภาษีเพื่อการบริโภคดังกล่าว จึงขอหารือว่า
1. สิทธิการรับคืนเงินภาษีเพื่อการบริโภค (Consumption Tax) จากคณะผู้จัด
งาน Expo ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นของผู้ใด
2. ผู้ที่ได้รับสิทธิการรับคืนเงินภาษีเพื่อการบริโภค (Consumption Tax) จะ
ดำเนินการรับคืนเงินภาษีเพื่อการบริโภคโดยวิธีใด และจะดำเนินการอย่างไรกับเงิน
ภาษีเพื่อการบริโภคที่ได้รับคืนดังกล่าว เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบ
ราชการต่อไป
แนววินิจฉัย: ตามสัญญาจ้าง ซึ่งทำขึ้นระหว่างราชการผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท ก. จำกัด ผู้รับจ้าง
วัตถุประสงค์ของสัญญาคือจัดนิทรรศการและบริหารจัดการอาคารแสดงนิทรรศการ
ไทยในงาน World Expo 2005 ณ ประเทศญี่ปุ่น เงินค่าจ้างตามสัญญารวมเป็น
จำนวนเงิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) ดังนั้น แม้ว่าในส่วนของค่า
ก่อสร้างและใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานภายในประเทศญี่ปุ่น บริษัท ก. จำกัด จะเป็นผู้
ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็ตาม แต่ลักษณะเป็นการดำเนินงานแทนราชการ เมื่อคณะจัด
งาน Expo จะคืนเงินภาษีเพื่อการบริโภค (Consumption Tax) สำหรับค่าก่อสร้าง
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นให้กับคู่สัญญา สิทธิการได้รับคืนเงินดังกล่าว
จึงเป็นสิทธิของราชการ และเนื่องจากสัญญาจ้างระหว่างราชการ และบริษัทฯ ไม่มี
การระบุถึงสิทธิดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่คู่สัญญาจะตกลงกัน ส่วนจะดำเนินการรับคืน
เงินภาษีเพื่อการบริโภคโดยวิธีใดนั้นเป็นไปตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
เลขตู้: 68/33655

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020