เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/9206
วันที่: 7 พฤศจิกายน 2548
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขออนุมัติเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 5 ของ
ยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ ตามมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 71(1)
ข้อหารือ: บริษัท จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของต่างประเทศประกอบกิจการ
ขนส่งคนโดยสารระหว่างประเทศตามมาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร และมีรายได้
จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ซึ่งมิใช่รายได้โดยตรงจากการประกอบกิจการ
บริษัทฯ ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากดอกเบี้ยรับดังกล่าว
โดยได้คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้ในอัตราร้อยละ 3 ของยอดรายรับก่อนหัก
รายจ่ายซึ่งเป็นอัตราเดียวกับรายได้จากการรับขนคนโดยสารผ่านประเทศต่าง ๆ ตาม
มาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร แต่เมื่อ ได้ตรวจวิเคราะห์แบบ ภ.ง.ด.50 สำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีปี 2538 – 2540 แล้วได้แจ้งให้บริษัทฯ ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50
เพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ของรายได้จากดอกเบี้ยรับ
ดังกล่าวโดยไม่หักรายจ่ายใด ๆ บริษัทฯ จึงขอให้กรมสรรพากรพิจารณาอนุมัติให้
บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
พาณิชย์ในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ตามมาตรา 71(1) แห่ง
ประมวลรัษฎากร
แนววินิจฉัย: บริษัทฯ เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและกระทำกิจการ
ในที่อื่น ๆ รวมทั้งในประเทศไทย ประกอบกิจการขนส่งผ่านประเทศต่าง ๆ มี
รายได้ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคารพาณิชย์นอกเหนือจากรายได้จากการ
ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ บริษัทฯ จะต้องนำรายได้จากดอกเบี้ยดังกล่าวมา
รวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิ ตามมาตรา 66 วรรค
อง แห่งประมวลรัษฎากร แต่เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถคำนวณกำไรสุทธิสำหรับ
รายได้ดังกล่าวได้ จึงอนุมัติให้บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรายได้จาก
ดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าวในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ
ตามมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2541
เป็นต้นไป
เลขตู้: 68/33649

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020