เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/8362
วันที่: 7 ตุลาคม 2548
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ข้อกฎหมาย: พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 410) พ.ศ. 2545
ข้อหารือ: ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับจำนวน
เงินที่ได้รับจากการโอนอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ของสถาบันการเงินที่นำมา
จำนองเป็นประกันหนี้ของเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินให้แก่ผู้อื่นซึ่งมิใช่เจ้าหนี้ที่
เป็นสถาบันการเงิน เพื่อนำไปชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน
ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ลงวันที่ 20
มกราคม พ.ศ. 2546 กรณีผู้ค้ำประกันของลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลสามารถรับโอน
อสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ที่จำนองเป็นประกันหนี้กับเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน
และนำเงินไปชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินลูกหนี้จะได้รับยกเว้นภาษีตาม
ประกาศอธิบดีฉบับดังกล่าวหรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีลูกหนี้ได้โอนอสังหาริมทรัพย์ที่นำมาจำนองเป็นประกันหนี้ของสถาบัน
การเงินอยู่ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ให้แก่ผู้ค้ำประกัน แม้ว่าลูกหนี้ของ
สถาบันการเงินจะนำเงินได้ที่ได้รับจากการโอนอสังหาริมทรัพย์ไปชำระหนี้ให้แก่
เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินก็ตาม แต่ผู้ค้ำประกันย่อมอยู่ในฐานะลูกหนี้ตามความ
ในมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 410) พ.ศ. 2545 การโอน
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจึงไม่ถือว่า เป็นการโอนให้แก่ผู้อื่นซึ่งมิใช่เจ้าหนี้ที่เป็น
สถาบันการเงิน ลูกหนี้จึงไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีตามมาตรา 8 แห่งพระราช
กฤษฎีกาฉบับดังกล่าว
เลขตู้: 68/33605

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020