เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค0706/พ./830
วันที่:
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดทำและส่งมอบใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 86/4 มาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 32)ฯ
ข้อหารือ: กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกได้มีการพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อให้คุณภาพของการให้บริการแก่สมาชิกฯ สูงด้วยคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยการที่กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการสื่อสารออนไลน์ขึ้นเพื่อใช้ในการติดต่อระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับสมาชิก รวมทั้งได้สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้สมาชิกสามารถชำระเงินแบบออนไลน์และติดต่อกับกลุ่มบริษัทฯ ได้โดยตรงด้วยวิธีออนไลน์อีกด้วย ทั้งนี้ส่วนหนึ่งของขั้นตอนการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับสมาชิกนั้น กลุ่มบริษัทฯ กำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้ทางเลือกแก่สมาชิกในการรับใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทางกลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าสมาชิกหลายรายสะดวกที่จะใช้วิธีการดังกล่าวมากกว่าและเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากกว่า กลุ่มบริษัทฯ จึงขออนุมัติให้กลุ่มบริษัทฯ จัดทำใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อที่กลุ่มบริษัทฯ จะสามารถให้บริการดังกล่าวแก่สมาชิกได้เพื่อเป็นทางเลือกของผู้บริโภคและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค ภาคธุรกิจ และประเทศชาติ
แนววินิจฉัย: กรณีกลุ่มบริษัทฯ ประกอบกิจการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกขออนุมัติจัดทำใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการให้บริการรายย่อยให้แก่บุคคลจำนวนมาก ตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร จึงเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการค้าปลีกตามข้อ 2(2) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 32)ฯ ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2535 กลุ่มบริษัทฯ จึงมีสิทธิจัดทำใบกำกับภาษีอย่างย่อ ซึ่งมีรายการตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร และส่งมอบเอกสารหลักฐานตามประมวลรัษฎากรดังกล่าวที่เป็นต้นฉบับให้แก่ผู้รับในรูปแบบกระดาษ แต่หากผู้รับบริการประสงค์จะได้ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร กลุ่มบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีทุกครั้งที่ผู้รับบริการเรียกร้องพร้อมทั้งส่งมอบใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปในรูปแบบของกระดาษให้แก่ผู้รับบริการด้วย ทั้งนี้ ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.121/2545ฯ ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2545
เลขตู้:

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020