เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2548

หน้า :: 1 : 2 : 3
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบธุรกิจบัตรเงินสด
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7571 วันที่ : 8 กันยายน 2548
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการประกอบกิจการโรงเรียนภาษานานาชาติและคอมพิวเตอร์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7572วันที่ : 8 กันยายน 2548
13.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีประกอบกิจการขายอาหารสัตว์และขายยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./7597วันที่ : 8 กันยายน 2548
14.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการรับขนส่งสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./7613วันที่ : 9 กันยายน 2548
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีดอกเบี้ยที่เข้าลักษณะเป็นรายจ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7680วันที่ : 13 กันยายน 2548
16.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีใบกำกับภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./7749วันที่ : 15 กันยายน 2548
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยของผู้เช่า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7762วันที่ : 15 กันยายน 2548
18.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการจัดการบริษัท
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./7829วันที่ : 19 กันยายน 2548
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเครดิตภาษีเงินปันผล
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7830วันที่ : 19 กันยายน 2548
20.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./7898วันที่ : 21 กันยายน 2548

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020