เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/2935
วันที่: 10 เมษายน 2549
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:          บริษัท ท. จำกัด เป็นผู้ผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต แต่ในการขายเอทานอลทุกครั้งกรมสรรพสามิตได้มีข้อกำหนดให้บริษัทฯ จะต้องผสมน้ำมันเบนซิน 91 โดยมีสัดส่วนในการผสม คือ เอทานอล จำนวนร้อยละ 99.5 และน้ำมันเบนซิน 91 จำนวนร้อยละ 0.5 ซึ่งน้ำมันเบนซิน 91 บริษัทฯ ซื้อและขายไปในราคาเดียวกัน บริษัทฯ จึงขอทราบว่า กรณีรายได้จากการขายน้ำมันเบนซิน 91 เป็นรายได้ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ดังนั้น ต้นทุนการซื้อน้ำมันเบนซิน 91 บริษัทฯ นำมาถือเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพียงอย่างเดียว หรือบริษัทฯ ต้องนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการผลิตเอทานอล ปกตินำมารวมเฉลี่ยเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนด้วย
แนววินิจฉัย:           กรณีรายจ่ายค่าน้ำมันเบนซิน 91 ซึ่งบริษัทฯ ซื้อและขายไปในราคาเดียวกัน เป็นรายจ่ายที่สามารถแยกออกจากกันได้โดยชัดเจนว่า เป็นของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องนำรายได้จากการขายน้ำมันเบนซิน 91 และรายจ่ายจากการซื้อน้ำมันเบนซิน 91 มารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 69/34066

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020