เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค0706/2933
วันที่: 7 เมษายน 2549
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายเงินเป็นค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 70 และมาตรา 76 ทวิ มาตรา 79 มาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 83/6(2) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:
            บริษัท ท. จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการขนถ่ายผู้โดยสาร ขนถ่ายสินค้า และสัมภาระต่าง ๆ จากเครื่องบินทั้งขาเข้าและขาออกไปยังห้องรับรองผู้โดยสารและคลังสินค้า ตลอดจนให้บริการเช่าคลังสินค้า บริการพิธีการศุลกากร บริการทำความสะอาดเครื่องบินและบริการอื่น ๆ บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าสถานที่ภายในสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อใช้เป็นคลังสินค้าขนถ่ายสินค้าระบบ Logistics และ Free Trade Zone ได้ว่าจ้างบริษัท Detek ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ สำนักงานใหญ่ที่ประเทศสิงคโปร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนงานธุรกิจที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ทำหน้าที่ศึกษาสำรวจเครื่องมือเครื่องจักรที่มีอยู่ และวางแผนในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ ตลอดจนส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาศึกษาข้อมูลทางด้านการเงิน โดยทำ Due diligence เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเครื่องจักร สำรวจบุคลากรโดยผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เข้ามาทำงานอยู่ในประเทศไทยครั้งละไม่น้อยกว่า 15 คน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนโดย บริษัท Detek เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น เงินเดือน ค่าที่พัก เป็นต้น และใช้เวลาทำงานอยู่ในประเทศไทยรวมประมาณ 4 เดือนเศษ ตลอดจนแนะนำลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศและคัดเลือกผู้ร่วมลงทุนจากต่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบทาง Software ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานที่จะดำเนินการใหม่ให้เข้าทำสัญญากับ บริษัทฯ เพื่อวางระบบ ACCS System และ Logistics หลายบริษัท นอกจากนี้ได้แนะนำ Richland Group จากประเทศสิงคโปร์ ให้เข้ามาร่วมทุนโดยได้ลงนามข้อตกลงเบื้องต้น เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัท Detek มิได้เป็นผู้ทำ Software ใด ๆ ให้ บริษัทฯ และไม่มีส่วนได้เสียจากเงินได้ตามสัญญาจ้างที่ บริษัทฯ ได้ลงนามกับบริษัทต่าง ๆ ที่ตนแนะนำแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงขอทราบว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษัท Detek ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย เข้าลักษณะเป็นการจ่ายค่าจ้างตามมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5.0 ทุกครั้งที่จ่ายหรือไม่ และบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 แทนบริษัท Detek หรือไม่ ่
แนววินิจฉัย:            1. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีเจ้าหน้าที่ของบริษัท Detek เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย ถือว่าบริษัท Detek มีลูกจ้างในการประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับเงินได้หรือผลกำไรในประเทศไทย ตามมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท Detek เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยมีระยะเวลารวมประมาณ 4 เดือนเศษ จึงไม่อาจถือว่าบริษัท Detek มีสถานประกอบการถาวรในการประกอบกิจการในประเทศไทย ตามนัยข้อ 5 แห่งอนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ นอกจากนี้ กรณีตามข้อเท็จจริง การให้บริการของบริษัท Detek เป็นการให้คำแนะนำทางธุรกิจการจัดการสมัยใหม่ ตลอดจนเป็นนายหน้าในการจัดหาแนะนำลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศและคัดเลือกผู้ร่วมลงทุนจากต่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบทาง Software ต่าง ๆ ให้แก่ บริษัทฯ โดยบริษัท Detek มิได้เป็นผู้ทำ Software ดังกล่าวและไม่มีส่วนได้เสีย การให้บริการของ บริษัท Detek ในกรณีนี้ไม่เข้าลักษณะเป็นการให้สูตร หรือกรรมวิธีลับ และไม่เข้าลักษณะเป็นข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งถือเป็นเงินได้ประเภทค่าสิทธิ ตามนัยข้อ 12 วรรคสอง แห่งอนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ฯ แต่เข้าลักษณะเป็นกำไรจากธุรกิจ และเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัท Detek ไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย บริษัท Detek จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทย ดังนั้น เมื่อ บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการให้บริการดังกล่าวให้แก่บริษัท Detek ในต่างประเทศ บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่หักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด ทั้งนี้ ตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง แห่งอนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ฯ ประกอบกับมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505
            2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีตามข้อเท็จจริง การให้บริการของบริษัท Detek เข้าลักษณะเป็นการให้บริการในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินค่าบริการมีหน้าที่นำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่บริษัท Detek มีหน้าที่เสียภาษีตามมาตรา 83/6(2) แห่งประมวลรัษฎากร โดยคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากฐานภาษีตามมาตรา 79 และอัตราภาษีตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 69/34064

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020