เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค0706/พ./2833
วันที่:4 เมษายน 2549
เรื่อง:ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอยกเว้นภาษีจากการนำเข้าสินค้า
ข้อกฎหมาย:มาตรา 80/1(4) แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 28)ฯ
ข้อหารือ:            หน่วยราชการร่วมกับโครงการ Program for HIV Prevention and Treatment (PHPT) ดำเนินโครงการวิจัย โดยจัดซื้อยาจากบริษัทต่างประเทศ และได้รับการสนับสนุนใช้เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้นำเข้ายาดังกล่าว จึงขอทราบว่า การนำเข้ายาดังกล่าว โดยใช้เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศจะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 28) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขายสินค้าหรือการให้บริการกับกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศตามมาตรา 80/1 (4) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2535 หรือไม่ และขอให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้ายารักษาโรคดังกล่าวด้วย
แนววินิจฉัย:            การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1 (4) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 28)ฯ ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2535 นั้น เป็นกรณีที่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศเท่านั้น ไม่รวมถึงการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศด้วยแต่อย่างใด และกรณีดังกล่าวไม่อาจพิจารณายกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้ได้แต่อย่างใด
เลขตู้:69/34056

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020