เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/2841
วันที่:4 เมษายน 2549
เรื่อง:ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีพนักงานได้รับรางวัล
ข้อกฎหมาย:มาตรา 40(1) มาตรา 40(8) มาตรา 42 ทวิ มาตรา 50(1) มาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:             บริษัท ก. ประกอบธุรกิจ Holding Company คือ ถือหุ้นของบริษัทในเครือเดียวกันหลายบริษัท ซึ่งแต่ละบริษัทประกอบธุรกิจผลิตสินค้าหรือให้บริการ บริษัท ก.ต้องการส่งเสริมให้พนักงานบริษัทของตนและบริษัทในเครือเดียวกันมีการพัฒนาด้านความคิดและคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่กลุ่มบริษัทในเครือเดียวกัน ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการทำงาน รูปแบบธุรกิจ ฯลฯ บริษัท ก.จึงได้จัดโครงการ Innovation หรือโครงการนวัตกรรมขึ้น โดยพนักงานของบริษัท ก.และบริษัทในเครือเดียวกันเข้าร่วมประกวดในการนำเสนอแนวความคิดและผลงานนวัตกรรม บริษัท ก. กำหนดรางวัลให้แก่พนักงานผู้ชนะการประกวดเป็นสิ่งของและเงินสด บริษัทฯ จึงขอทราบว่า
:            1. กรณีพนักงานของบริษัท ก.ได้รับรางวัล ถือว่า รางวัลดังกล่าวเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร อยู่ในบังคับต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร และพนักงานต้องนำรางวัลนั้นมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเมื่อสิ้นปี โดยมีสิทธิหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ถูกต้องหรือไม่
:            2. กรณีที่พนักงานของบริษัทในเครือเดียวกันได้รับรางวัล
:                 2.1 รางวัลดังกล่าว เป็นผลจากการที่พนักงานซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทในเครือเดียวกัน จึงเข้าลักษณะเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัท ก. และพนักงานผู้ได้รับรางวัล มีหน้าที่ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับ ข้อ 2.1 หรือ
:                  2.2 หากรางวัลที่พนักงานได้รับไม่เข้าลักษณะเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร แต่เป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากรบริษัท ก. มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2528 ซึ่งพนักงานต้องนำรางวัลนั้นมารวมคำนวณภาษีเงินได้เมื่อสิ้นปี โดยมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายร้อยละ 65 เนื่องจากเข้าลักษณะเป็นเงินได้จากการแข่งขัน ตามมาตรา 8(1) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502 ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย:             ตามข้อเท็จจริงประกอบกับเอกสารการจัดการประกวด บริษัท ก. ดำเนินการให้พนักงานบริษัทในเครือเดียวกันแข่งขันการนำเสนอแนวความคิด สร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีการคิดนอกกรอบ กล้าแสดงความคิดเห็น ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง และให้รางวัลพนักงานที่มีส่วนในการพัฒนานวัตกรรม ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นสิทธิของบริษัท ก. มีทีมเข้าร่วมการประกวด รวมทั้งสิ้น 11 ทีม แต่ละทีมประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่ 3 คน ถึง 19 คน การรวมกลุ่มของบุคคลเป็นทีมงานเพื่อเข้าประกวด จึงเป็นกรณีที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อกระทำกิจการร่วมกัน โดยมิได้มีวัตถุประสงค์จะแบ่งปันผลกำไรจากกิจการ เป็นการประกอบกิจการร่วมกันตามความเป็นจริงและร่วมกันรับผิดชอบในกิจการของคณะบุคคลนั้น ดังนั้น
:            1. เงินรางวัลที่กลุ่มบุคคลหรือทีมงาน ทั้งที่เป็นพนักงานของบริษัท ก. หรือพนักงานของบริษัทในเครือเดียวกันได้รับจากการประกวด เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้มีเงินได้ต้องนำเงินรางวัลที่ได้รับนั้นไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้เมื่อสิ้นปีภาษีในนามคณะบุคคลสำหรับการคำนวณภาษีเงินได้ นั้น ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร โดยให้นำมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตามมาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502
:            2. เนื่องจากเงินรางวัลที่บริษัท ก.จ่ายให้แก่ผู้ชนะการประกวด เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัท ก.ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 5.0 ทั้งนี้ ตามข้อ 9(1) ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2528
เลขตู้:69/34057

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020