เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/8295
วันที่:4 ตุลาคม 2549
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:      บริษัทฯ ประกอบธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินและ ประกอบกิจการค้าที่ดินจากสำนักงานที่ดิน บริษัทฯ ได้ก่อสร้างอาคารโรงงานบนที่ดินที่จัดสรร เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการทั่วไป บริษัทฯ ได้จัดทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมอาคาร โรงงานโดยไม่มีการแยกสัญญาแต่อย่างใด ซึ่งบริษัทฯ รับรู้รายได้จากการขายที่ดินพร้อมอาคาร โรงงานตามงวดที่ถึงกำหนดชำระในสัญญาจะซื้อจะขาย และรับรู้รายจ่ายตามสัดส่วนของรายได้ ที่ได้รับในแต่ละปี
      ทั้งนี้ ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร ต่อมาเมื่ออาคารโรงงานสร้างเสร็จ และพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ จึงดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารโรงงาน ให้แก่ลูกค้า ณ สำนักงานที่ดิน ปรากฏว่า สำนักงานที่ดิน แจ้งว่า บริษัทฯ ไม่สามารถจดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์ในอาคารโรงงานให้แก่ลูกค้าได้ เนื่องจากใบอนุญาตจัดสรรและใบอนุญาตค้าที่ดิน ของบริษัทฯ มิได้กำหนดให้บริษัทฯ ทำการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
       ดังนั้น เพื่อมิให้ บริษัทฯ ผิดนัดกับลูกค้า บริษัทฯ จึงทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เฉพาะที่ดินที่บริษัทฯ จัดสรร ให้แก่ลูกค้า ส่วนอาคารโรงงานบริษัทฯ ได้โอนใบอนุญาตก่อสร้างให้แก่ลูกค้าแทน มีผลทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในส่วนที่เกิดจากมูลค่าของอาคารโรงงาน เนื่องจากไม่มีการจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดิน
      บริษัทฯ จึงหารือว่า การขายอาคารโรงงานของบริษัทฯ ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
แนววินิจฉัย:       อาคารโรงงานเป็นทรัพย์อันติดกับที่ดินและเป็นส่วนควบกับที่ดินตามมาตรา 144 แห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งมีอาคารโรงงานตั้งอยู่ ผู้รับโอน กรรมสิทธิ์ในที่ดินย่อมมีกรรมสิทธิ์ในส่วนควบของที่ดิน (อาคารโรงงาน)ด้วย ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจากราคาที่ดินรวมราคาอาคารโรงงาน เนื่องจากการขายที่ดิน พร้อมอาคารโรงงานดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 91/2(6) แห่ง ประมวลรัษฎากร ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2541
       กรณีสำนักงานที่ดินเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากราคาที่ดินไม่รวมราคาอาคารโรงงาน บริษัทฯ ก็ยังต้องมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ จากราคาขายอาคารโรงงาน โดยให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มเติม ณ สำนักงาน สรรพากรพื้นที่ที่บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการ จดทะเบียนโอนสิทธิและนิติกรรม ตามมาตรา 91/10 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อบริษัทฯ มิได้มายื่น แบบแสดงรายการและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะภายในกำหนดเวลา จึงต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับ 2 เท่า ของเงินภาษีที่ชำระไว้ไม่ถูกต้อง และเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงิน ภาษีที่ชำระไว้ไม่ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ ตามมาตรา 89(3) มาตรา 89/1 และมาตรา 91/21(6) แห่ง ประมวลรัษฎากร
เลขตู้:69/34544

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020