เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./7662
วันที่: 8 กันยายน 2549
เรื่อง:        ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับสัตว์
ข้อกฎหมาย:       มาตรา 81(1)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ

       บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการนำเข้าอาหารสัตว์ (วัตถุที่ผสมแล้ว อาหารเสริมสำหรับสัตว์) เพื่อจำหน่าย โดยได้รับใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ และได้ทำการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ที่นำเข้าต่อกรมปศุสัตว์ และกรมประมง ดังนี้
       1. คอปเปอร์ ซัลเฟต เพนตะไฮเดรต ใช้สำหรับผสมในอาหารสัตว์ เพื่อเสริมแร่ธาตุทองแดงเพื่อกำจัดโปรโตซัว ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์
       2. ไดแคลเซียม ฟอสเฟต ใช้สำหรับผสมในอาหารสัตว์ เพื่อเสริมแร่ธาตุแคลเซียม และฟอสฟอรัสในอาหารสัตว์ ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์
       3. โมโน-ไดแคลเซียม ฟอสเฟต ใช้สำหรับผสมในอาหารสัตว์ เพื่อเสริมแร่ธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสในอาหารสัตว์ ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์
       4. โซเดียม ไบคาร์บอเนต ใช้สำหรับผสมในอาหารสัตว์ เพื่อเสริมแร่ธาตุโซเดียม
       5. โคลีน คลอไรด์ 60% ดราย ใช้สำหรับผสมในอาหารสัตว์ เพื่อเสริมวิตามิน โคลีน คลอไรด์ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว
       6. แมกนีเซียม ซัลแฟต เฮตะไฮเดรต ใช้สำหรับผสมในอาหารสัตว์น้ำ บริษัทฯ จะต้องขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ต่อกรมประมง

แนววินิจฉัย

:       บริษัทฯ นำเข้า คอปเปอร์ ซัลเฟต เพนตะไฮเดรต ไดแคลเซียม ฟอสเฟต
โมโน-ไดแคลเซียม
ฟอสเฟต โซเดียม ไบคาร์บอเนต โคลีน คลอไรด์ 60% ดราย
       ซึ่งบริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ ชนิดอาหารเสริมแร่ธาตุ และประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสม ล่วงหน้า (พรีมิกซ์) ต่อกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ และนำเข้าผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมซัลแฟต เฮตะไฮเดรต ซึ่งบริษัทฯ ได้รับแจ้งจากสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำจืด กรมประมง ว่าผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว จัดเป็นอาหารเสริมประเภทแร่ธาตุ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 กรณีจึงไม่เข้าลักษณะเป็นอาหารสัตว์ ตามมาตรา 81(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ถือว่าเป็นเคมีภัณฑ์ ที่ใช้สำหรับสัตว์ เพื่อบำรุง รักษา ป้องกัน ทำลายหรือกำจัดศัตรูหรือโรคของสัตว์ ตามมาตรา 81(1)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผู้นำเข้าได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร

เลขตู้:69/34480

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020