เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706(กม.04)/1246
วันที่: 16 ตุลาคม 2549
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเพิ่มสถานที่เก็บสินค้าของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(20) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ

:       กรณี บริษัทฯ ยื่นแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) เนื่องจากมี สถานประกอบการเพิ่มเติมเป็นสถานที่เก็บสินค้า โดยผู้ประกอบการไม่ยินยอมกรอกรายการใน ข้อ 8 รายการเพิ่มจำนวนสาขา แต่ได้กรอกรายการข้อ 11 รายการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ แทน
       จึงหารือว่า สถานที่เก็บสินค้าของบริษัทฯ เข้าลักษณะเป็นสถานประกอบการ ตามมาตรา 77/1(20) แห่งประมวล รัษฎากร หรือไม่ โดยมีข้อเท็จจริง ดังนี้
       1. บริษัทฯ ประกอบกิจการขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
        2. บริษัทฯ ได้เก็บสินค้าไว้ที่สถานประกอบการของบริษัทฯ และได้มีการเก็บสินค้าบางส่วนไว้ ซึ่งเป็นบ้านของนาย ป. กรรมการผู้จัดการ จึงได้แนะนำให้บริษัทฯ ยื่นแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) เพื่อจดเพิ่มสถานประกอบการ (สาขา)
       3. ต่อมาบริษัทฯ ได้ยื่นแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.09 แสดง ความประสงค์ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงโดยระบุ ในข้อ 11 เปลี่ยนแปลงอื่นๆ ขอเพิ่มสถานที่เก็บสินค้า อีก 1 แห่ง โดยให้เหตุผลว่า เป็นสถานที่เก็บสินค้าเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ประกอบกิจการ และไม่มี รายรับ รายจ่าย ไม่ยินยอมให้ใช้คำว่าสถานประกอบการ (สาขา)

แนววินิจฉัย

:      ตามมาตรา 77/1(20) แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติว่า "สถานประกอบการ หมายความว่า สถานที่ซึ่งผู้ประกอบการใช้ประกอบกิจการเป็นประจำ และให้หมายความรวมถึงสถานที่ซึ่งใช้เป็น ที่ผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจำด้วย"
       ดังนั้น กรณีตามข้อเท็จจริง บริษัทฯได้ใช้ ซึ่งเป็นบ้านของ นาย ป. กรรมการผู้จัดการ เป็นสถานที่เก็บสินค้าอีกแห่งหนึ่ง แม้จะไม่ได้ใช้เป็นสถานประกอบกิจการ ซื้อขายสินค้า และไม่มีรายรับ รายจ่าย ก็ตาม เมื่อบริษัทฯ ใช้เป็นสถานที่เก็บสินค้าเป็นประจำ ย่อมเข้า ลักษณะ เป็นสถานประกอบการ ตามความในมาตรา 77/1(20) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ต้องยื่น แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) เปิดสถานประกอบการเพิ่มเติมตามมาตรา 85/7 แห่งประมวลรัษฎากร อนึ่ง ตามบทบัญญัติในประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม มิได้มีการบัญญัติให้ "สาขา" ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม คงบัญญัติไว้เฉพาะ "สถานประกอบการ" เท่านั้น ดังนั้น กรณีแบบ ภ.พ.09 ในข้อ 8 ใช้ข้อความว่า "รายการเพิ่มจำนวนสาขา" จึงยังไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติใน ประมวลรัษฎากร
       อย่างไรก็ตาม หากการกำหนดข้อความไว้ดังกล่าว หมายความถึง สถานประกอบการ ก็ควรทำความเข้าใจและแนะนำให้ผู้ประกอบการทราบ เพื่อกรอกรายการในแบบ ภ.พ.09 ให้ถูกต้องต่อไป

เลขตู้:

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020