เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706(กม.05)/1224
วันที่: 10 ตุลาคม 2549
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีผู้ทำการแทนหรือผู้ทำการติดต่อบริษัทต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:      กรณีบริษัทฯ ได้กระทำการแทนในลักษณะเป็นตัวเชื่อมให้ผู้ซื้อสินค้าและผู้ขายสินค้าให้มีการ
ซื้อขายสินค้าระหว่างกัน ไม่ว่าบริษัทฯ จะเป็นตัวเชื่อมในลักษณะทางตรงหรือทางอ้อม ถือว่าบริษัทฯ
เป็นผู้ทำการแทนหรือผู้ทำการติดต่อในประเทศไทย ตามมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ภญ.
เห็นว่า ยังมีประเด็นที่ต้องหารือเพิ่มเติมว่า กรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลจากการจำหน่ายเงินกำไรหรือที่ถือได้ว่าเป็นเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย ตามมาตรา
70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
แนววินิจฉัย:        กรณีที่บริษัทต่างประเทศมีผู้ทำการแทนหรือผู้ทำการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทย
ตามมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเข้าลักษณะเป็นสถานประกอบการถาวรตามอนุสัญญา
ภาษีซ้อน โดยลูกค้าในประเทศไทยจะชำระราคาสินค้าให้แก่บริษัทต่างประเทศโดยตรงนั้น เป็นกรณี
ที่ผู้ซื้อสินค้าย่อมชำระราคาสินค้าผ่านผู้ทำการแทนดังกล่าวได้ ดังนั้น ผู้ทำการแทนบริษัทดังกล่าว
จึงเป็นผู้จำหน่ายกำไรออกไปจากประเทศไทยด้วย และมีหน้าที่และความรับผิดในการยื่นรายการและ
เสียภาษีตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขตู้:69/34595

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020