เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./8400
วันที่: 6 ตุลาคม 2549
เรื่อง:        ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจดทะเบียนสถานประกอบการ
ข้อกฎหมาย:       มาตรา 77/1(20) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ

:      บริษัท น. ประกอบกิจการจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ปัจจุบันได้มีการขยายงาน โดยได้จัดตั้ง สถานที่ผสมคอนกรีตอยู่บนพื้นที่ในบริเวณงานก่อสร้าง ซึ่งมิใช่เป็นที่ดินของบริษัทฯ และยังไม่มี เลขที่บ้านในระหว่างการดำเนินงาน โดยมีระยะเวลาในการตั้งสถานที่ผสมคอนกรีตแตกต่างกันไป เช่น 6 เดือน หรือ 1 ปี เป็นต้น บริษัทฯ จึงขอทราบว่า
      1. กรณีการจัดตั้งสถานที่ผสมคอนกรีตอยู่บนพื้นที่ในบริเวณงานก่อสร้างต้องจดทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่ม เป็นสถานประกอบการหรือไม่
      2. หากต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นสถานประกอบการ จะต้องใช้เลขที่บ้านของใคร

แนววินิจฉัย

:      สถานที่ผสมคอนกรีตในบริเวณงานก่อสร้างตามข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เข้าลักษณะเป็น " สถานประกอบการ " ตามมาตรา 77/1(20) แห่งประมวลรัษฎากร เพราะไม่ใช่เป็นสถานที่ซึ่งใช้ ผลิตสินค้าเป็นประจำ หากแต่เป็นเพียงสถานที่ใช้ผลิตสินค้าชั่วคราว เมื่อหมดงานแล้วก็ต้องรื้อ ถอนเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่แห่งใหม่
      บริษัทฯ จึงไม่ต้องแจ้งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น สถานประกอบการแต่อย่างใด

เลขตู้:69/34553

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020