เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/8334
วันที่: 5 ตุลาคม 2549
เรื่อง: ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนสนามกอล์ฟ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 39 มาตรา 85/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกาศอธิบดี ฯ (ฉบับที่ 131)ฯ พ.ศ. 2545
ข้อหารือ:      หน่วยงานราชการ ได้หารือภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนสนามกอล์ฟ หน่วยงานราชการ ซึ่งจัดตั้งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2530 ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในนามคณะกรรมการสวัสดิการด้านกีฬากอล์ฟ หน่วยงานราชการ มีรายได้จากการประกอบกิจการสนามกอล์ฟ ได้แก่ ค่าบำรุงจากสมาชิก และรายได้ค่าสนาม (ค่ากรีนและ ค่าบัตรออกรอบ) ซึ่งสวัสดิการด้านกีฬากอล์ฟฯ ได้นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นประจำ ทุกเดือน แต่มิได้ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้
แนววินิจฉัย:        สวัสดิการด้านกีฬากอล์ฟฯ เป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการหน่วยงานราชการ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยอาศัย อำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี มีคณะกรรมการสวัสดิการทำหน้าที่กำหนดนโยบาย อำนวยการ และจัดการสวัสดิการภายในส่วนราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อข้าราชการในส่วนราชการ และเพื่อ กระทำกิจการตามนโยบายของทางราชการ จึงเข้าลักษณะเป็นการประกอบกิจการโดยส่วนราชการ ดังนั้น
      1. กรณีภาษีเงินได้ สวัสดิการหน่วยงานราชการ ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ดังนั้น เงินได้ของสวัสดิการด้านกีฬากอล์ฟฯ ไม่ต้องนำมาเสียภาษีเงินได้แต่อย่างใด
      2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีหน่วยงานราชการจะขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนจาก "คณะกรรมการสวัสดิการด้านกีฬากอล์ฟ หน่วยงานราชการ" เป็น "หน่วยงานราชการ" โดยมิได้เปลี่ยนแปลง รายการอื่นที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ นั้น สามารถทำได้เนื่องจากหน่วยงานราชการเป็นผู้ประกอบการ สนามกอล์ฟมาตั้งแต่แรก และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในสาระสำคัญ ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้น ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไว้ภายในสิบห้าวันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ตามมาตรา 85/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 1 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 131) เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เปลี่ยนแปลง แล้ว ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
เลขตู้:69/34565

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020