เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/9352
วันที่: 13 พฤศจิกายน 2549
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายเงินไปต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(3) และมาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:       กรณีบริษัท A จำกัด จ่ายค่า License และค่า Technical Service ให้กับบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น และมีความเห็นว่าบริษัท A ไม่มีสิทธินำค่า License และค่า Technical Service ดังกล่าวมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้โดยมีข้อเท็จจริงดังนี้
      1. บริษัท B จำกัด ประกอบกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์ (package) โดยใช้วัตถุดิบประเภทโฟม กระดาษ พลาสติก ไม้และอื่น ๆ ส่วนใหญ่จะผลิตตามคำสั่งลูกค้า หรือบางครั้งลูกค้าจะส่งสินค้ามาเป็นตัวอย่าง เพื่อให้สร้างรูปแบบและทำการผลิต ในการผลิตไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคและความสามารถสูง เครื่องจักรที่ใช้จะมีเครื่องตัดโฟม 2 เครื่อง เครื่องตัดไฮโดรลิค 1 เครื่อง เครื่องขึ้นรูป 1 เครื่อง เครื่อง Test 1 เครื่อง เครื่องสไลด์เล็ก ๆ และใช้แรงงานคนทำการติดโฟมกันกระแทกเข้าที่กล่องกระดาษหรือตัดโฟมตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ และสินค้าที่ผลิตจะใช้ตราสัญลักษณ์ของลูกค้า โดยส่วนใหญ่ บริษัท B จำกัด จะเป็นผู้ผลิต และบริษัท A เป็นผู้ขาย
      2. บริษัท A ประกอบกิจการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษ ถุงพลาสติกกันชื้นและโฟมกันกระแทก หรือรับจ้างผลิตสินค้าตามคำสั่งของลูกค้าซึ่งจะส่งให้ บริษัท B จำกัด เป็นผู้ผลิตตามที่ลูกค้าต้องการเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นรายเดิม ๆ ดังนั้น สำนักงานสรรพากรพื้นที่ เห็นว่า การขายสินค้าดังกล่าวจึงไม่จำเป็นต้องใช้ License & Technical Service เพราะไม่จำเป็นต้องใช้ตราสัญลักษณ์ของบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่นและไม่ได้เป็นผู้ผลิต
      จึงขอทราบว่า การจ่ายค่า License และค่า Technical Service ข้างต้น บริษัท A จะนำไปถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หรือไม่
แนววินิจฉัย:      กรณีบริษัท A ได้ทำสัญญาการจ่ายค่า License และค่า Technical Service ให้กับบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทแม่ได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์และการบริหารงานให้แก่บริษัท A และส่งช่างเทคนิคเข้ามาปฏิบัติงาน หากการให้บริการตามสัญญามีความซับซ้อนหรือต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง หรือเป็นข้อสนเทศที่เกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือทางวิทยาศาสตร์ ค่าตอบแทนดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นค่าสิทธิตามมาตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากร โดยบริษัท A มีสิทธินำค่าตอบแทนดังกล่าวไปถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 69/34644

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020