เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/9179
วันที่: 6 พฤศจิกายน 2549
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินได้ของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:      สมาคมบริษัท จ. ได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนเป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 233 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จึงขอทราบว่า สมาคมฯ เข้าลักษณะเป็นนิติบุคคลที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใช่หรือไม่
แนววินิจฉัย:      กรณีตามข้อเท็จจริงดังกล่าว สมาคมฯ ไม่เข้าลักษณะเป็น"บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล" ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร สมาคมฯ จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
เลขตู้: 69/34630

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020